Algemene Beschouwingen GBG  2019                                         Gouda, november 2018

Voorzitter,

De begroting voor volgend jaar kan worden omschreven als “Veel goede voornemens maar een twijfelachtige uitvoering van beleid”.

Wij vinden dit een slechte start van een college dat meer ambitie heeft dan daadkracht.

Ik zal dat proberen aan te geven.

Raadsbrede samenwerking is een goede zaak en verdient in Gouda een kans maar de besloten vergaderingen van deze gemeenteraad en een geheim besluit over o.a. de TurfmarktKerk en Supinfo is slecht voor de beeldvorming van de democratie in Gouda. Het riekt in toenemende mate naar ‘ achterkamertjes ‘ politiek en niet naar een open en transparant besluitvormingsproces. U zegt wel transparantie voor te staan maar de praktijk is op onderdelen anders.

Afvalscheiding, ook hier voldoende goede voornemens, plannen en de laatste maanden ook daadwerkelijk actie, maar dat neemt niet weg dat inwoners van Gouda het afgelopen jaar een beeld hebben gekregen van de gemeente die wel een besluit neemt maar niet is voorbereid op de uitvoering van dat beleid. Dat geldt niet alleen voor het afvalbeleid maar ook voor het beleid op het terrein van het sociaal domein. Wij krijgen te veel signalen van cliënten dat zaken niet goed gaan. Ook hier weer goede voornemens maar een gebrekkige uitvoering van beleid.

Als raad hebben wij vorig jaar het mobiliteitsplan aangenomen maar tot op dit moment zien wij heel weinig van een uitvoering zeker daar waar het de verkeersveiligheid betreft voor voetgangers en fietsers. Mijn fractie verwacht van dit college op dit onderdeel actie in de vorm van een verkeerscirculatieplan voor geheel Gouda. Wij wachten de toegezegde uitvoeringsnotitie in november af. Wanneer dat plan onvoldoende is schromen wij niet om   een initiatiefvoorstel op te stellen om te komen tot een integraal verkeerscirculatieplan voor Gouda..

Veiligheid, Inbraak, handhaving en meldingen openbaar gebied zijn begrippen die te vaak in negatieve zin worden genoemd. Het aantal inbraken mag dan iets zijn afgenomen het neemt niet weg dat wij nog een hele lange weg te gaan hebben om als gemeente uit de top van de meest onveilige gemeente in Nederland te komen. Met 3 extra wijkagenten eerst over twee jaar gaat dat niet lukken gelet op de verschuivingen in het criminaliteitscircuit van woninginbraak naar drugsproblematiek. Ook het instellen van een vuurwerk verbod is discutabel. Dat overlast moet worden voorkomen is een feit. Maar een verbod voor een deel van de stad of de hele stad zonder een effectief handhavingsbeleid is een utopie. Handhaving in Gouda is toch al geen sterk punt. Uw fietsplan om streng te handhaven bij het station is goed maar leidt tot ‘verdringing’ en overlast in de Ronssebuurt.

Voorzitter, het is goed dat er verder wordt gebouwd in Westergouwe. Maar mijn fractie wil bij de verdere uitwerking van de plannen volgend voorjaar de nadruk leggen op sociale woningbouw in Westergouwe. De 10% voor deze wijk is absoluut onvoldoende om in de schreeuwende behoefte van Goudse inwoners te voorzien. Graag horen wij hoe andere fracties daar tegen aan kijken.

Het gaat goed met de economie in Nederland. Wij blijven in Gouda echter achter t.o.v. Regio voor wat betreft de groei van arbeidsplaatsen. Meer bedrijvigheid en dus werkgelegenheid naar Gouda halen is een topprioriteit wat ons betreft. En dus niet alleen een beleid dat gericht is op behoud van werkgelegenheid zoals dat in uw begroting staat verwoord. Dat is, wat ons betreft, veel te weinig. Met de groei van de economie vragen wij ook om forsere lastenverlichting voor onze inwoners dan staat aangekondigd. 

Om knelpunten van parkeren in de binnenstad te reduceren, CO2 uitstoot te verminderen, lasten voor oudere inwoners te reduceren , verkeersveiligheid te vergroten, ouderen nog beter te laten participeren in onze gemeenschap (tegen eenzaamheid) en niet onbelangrijk maximale benutting van het openbaar vervoer en niet te lang wachten op de Groene Hart Hopper, stelt de fractie van GBG voor om te onderzoeken of gratis openbaar vervoer voor Goudse inwoners van 67 jaar en ouder niet tot de mogelijkheden kan gaan behoren. Een motie met die strekking willen wij graag met andere fracties indienen voor zover daar oren naar is.

Het rapport van de Rekenkamer inzake ‘ Inkoop Jeugdzorg’ geeft voldoende aan hoe wij onze doelstellingen nog moeten aanscherpen. Waarschijnlijk geldt dat ook op andere terreinen van het Sociaal Domein. Het is belangrijk om het komende jaar deze doelstellingen smart te formuleren als was het maar om onze rol als controlerend orgaan te kunnen uitvoeren. Wat vindt de gemeenteraad van de inhoud van dit rapport en welke conclusies trekken we hieruit? 

Voorzitter, tot slot.

Het is voor mijn fractie onbegrijpelijk dat met een aantrekkende economie, de toename van de inkomstenkant van de gemeentebegroting de schuldenpositie de komende jaren alleen maar groter wordt. Daar komt de september circulaire nog bij die dramatisch negatief is voor de financiële positie van Gouda de komende jaren. Het is om die reden dat wij in 2019 deze schuldenpositie extra willen laten afnemen. Daar wordt echter niet voor gekozen met als gevolg een financieel onverantwoord beleid voor de komende jaren. Voor ons reden om geen goedkeuring te geven aan deze begroting 2019 e.v.