Antwoord Artikel 38 vragen Turfmarktkerk

Kosten dwangsom Turfmarktkerk.

Na lang wachten hebben wij antwoord gekregen op onze vraag van december 2018 over de kosten mbt project Turfmarktkerk. Ook duidelijk dat het rapport BMC eerst eind mei zal verschijnen.
Zie hieronder inhoud van de mail:

Beantwoording Artikel 38 vragen ( aanvulling)

Fractie van GBG 10 april 2019

Bij onze beantwoording van artikel 38-vragen van de fractie van GBG op 18 december jongstleden hebben wij aangegeven uw meer duidelijkheid te geven over de kosten van de uitvoering van bestuursdwang en de noodverordening in het kader van het stutten en de sloop tot veilige hoogte van de Turfmarktkerk. Ook daarna hebben wij u op verschillende momenten geïnformeerd over de toen bekende kosten. De definitieve afrekening van de uitgevoerde werkzaamheden is recent bij ons bekend geworden. Mede gezien de toezegging aan de raad (nummer 9) hechten wij er waarde aan u hieromtrent nader te informeren.

De hieronder genoemde bedragen zijn definitief, het betreft de totale kosten en exclusief kosten van ambtelijke inzet:

kosten bestuursdwang : 530.000 * kosten noodverordening: 50.000 ** overige kosten gemeente: 90.000*** totaal: 670.000

* (verhaalbare) kosten bestuursdwang, bestaande uit: fase 1 (stutten/stabiliseren): € 68.000 en fase 2 (slopen tot veilige hoogte): € 462.000. Exclusief (verhaalbare) kosten ambtelijke inzet in het kader van de toepassing van bestuursdwang. ** niet verhaalbare kosten. *** overige (niet verhaalbare) kosten, zoals kosten voor dagelijks beheer voor stabiliteitsbepaling kademuur en aanpassing straatwerk Lage Gouwe, trillingsmeters transportroute en tussentijdse controlemetingen op objecten langs de transportroute, kosten advocaten, juristen en adviseurs voor voorlopige voorzieningprocedure, andere juridische procedures en andere juridische kosten.

Inmiddels heeft het college een extern bureau benaderd met het verzoek om een nadere objectieve kostenvergelijking c.q. een objectieve en onderbouwde beoordeling van de gemaakte kosten te maken. Dit moet voor uw raad nader in beeld brengen hoe het verschil tussen de offerte van de eigenaar en de onder bestuursdwang gemaakte kosten kan worden verklaard. Het college verwacht u begin juni het eindrapport te kunnen toesturen. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de kosten: (i) gelet op de aangekondigde bestuursdwang noodzakelijk waren, (ii) redelijk zijn (marktconformiteit waarbij rekening wordt gehouden met de spoedeisendheid), en (iii) daadwerkelijk zijn gemaakt.

In januari heeft het college u geïnformeerd dat 1 april de te verwachten opleverdatum van het feitenonderzoek van BMC zou zijn. Helaas wordt deze planning niet gehaald vanwege nadere verdiepingsvragen en het toepassen van hoor en wederhoor. Het college verwacht u uiterlijk eind mei het onderzoeksresultaat te kunnen toesturen.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris de burgemeester

E.M. Branderhorst M.Salet

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *