Onderwerp: Artikel 38 vragen “Gezin weg uit Gouda”

Geachte College,

De fractie van GBG heeft via de media begrepen dat een Gezin in Gouda is vertrokken vanwege overlast (AD van 12 maart 2019). Onder meer werd aangegeven dat de gemeente zijn klachten heeft genegeerd.
Dit artikel roept bij de fractie van GBG de navolgende vragen op:

1. Bent u op de hoogte van dit artikel en kent u de inhoud van het genoemde artikel?
2. Komen de feiten zoals die worden genoemd in het artikel overeen met de feiten zoals die bij u bekend zijn?
3. Is het juist dat de vuilcontainers gedurende een lange periode voor het raam van de voormalige bewoner zijn geplaatst?
4. Is het juist dat de voormalige bewoner in april 2017 deze situatie heeft gemeld bij de gemeente?
5. Is het juist dat de gemeente eerst in oktober 2017 iets van zich heeft laten horen?
a) Als dit juist is kunt u dan aangeven waarom dit zo lang heeft geduurd?
b) Is in die tussen liggende tijd al dan niet handhavend opgetreden?
c) En zo niet, waarom niet?
6. Kan het college aangeven hoeveel meldingen/klachten er in 2017 en 2018 zijn ingediend over het ‘foutief’ plaatsen van afvalcontainers?
7. Is aan te geven hoe vaak handhaving heeft opgetreden tegen deze gang van zaken?
8. Op welke wijze voert de gemeentelijke organisatie een zgn. ‘systeem van afwikkeling klachten’ (systeem waaruit blijkt dat er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de klacht door de gemeente en/of derden)?
9. Is daarbij aan te geven hoeveel klachten die in 2017 en 2018 zijn gemeld ook daadwerkelijk zijn afgewikkeld, anders dan doorverwijzen naar andere instanties?
10. Waarom heeft de gemeente het zo ver laten komen dat deze zaak tot aan de hoogste bestuursrechter moest worden ‘uitgevochten’?
11. Kunt u aangeven welke uw argumentatie waren voor genoemde bestuursrechter?
12. Kan worden aangegeven welke de financiële gevolgen voor Gouda zijn, c.q. zijn geweest, in deze procedure voor wat betreft kosten juridische bijstand, kosten advocaat en mogelijke vergoeding gedupeerde?

In afwachting van uw beantwoording conform de daarvoor gestelde termijn,

Met vriendelijke groet,
Jan de Koning
Fractievoorzitter GBG