Op 27 maart jl. is er in commissieverband uitvoerig gesproken over het verhogen van het aantal opvangplekken in het Molenwiekgebouw in de Goudse Poort.

De fractie van Gemeentebelangen Gouda had vooraf vragen van technische aard gesteld die alle naar behoren waren beantwoord door het college van B en W. Toch is er mijnerzijds tijdens de commissievergadering een aantal verduidelijkende vragen gesteld over de beantwoording.

Eén van de vragen had betrekking op de tijdelijke huur van de begane grond van het pand aan de Groningenweg 8 (een pand direct naast de Molenwieklocatie) en welke kosten hiermee gemoeid zijn voor de gemeente. De portefeuillehouder gaf te kennen dat de volledige kosten voor rekening van het COA komen, met daarbij de kanttekening dat het veel voordelen heeft voor de gemeente. Als voorbeeld benoemde hij het kunnen aanbieden van taallessen in die tijdelijke locatie.

Een andere vraag die ten tijde van de commissievergadering werd gesteld ging over de uitkomsten van het lopende onderzoek naar het voorgestane ingroeimodel van de verschillende doelgroepen, het zogenoemde “AZC-plus” en wanneer de raad deze tegemoet kan zien. Dit lopende onderzoek had betrekking op de invulling die gegeven zal dienen te worden zoals bij het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2022 was vastgelegd. De portefeuillehouder gaf aan dat dit gepaard zou gaan met het gereed maken van het gebouw voor verblijf en dat hij de komende 1,5 jaar weinig reuring verwacht.

De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft één vraag gesteld die van politieke aard was en ging over het recente verleden. Op 21 september 2022 had de gemeenteraad een amendement, mede-ingediend door GBG, in meerderheid aangenomen om binnen een periode van 5 jaar te zorgen voor een ingroeimodel van verschillende doelgroepen, waaronder de asielzoekers, in het Molenwiek-gebouw, zodat kan worden gevolgd wat de optimale bezetting is. De specifieke vraag die de fractievoorzitter, als woordvoerder van Gemeentebelangen Gouda, had gesteld luidde als volgt: ‘Mede gelet op de beantwoording vraagt mijn fractie zich af of er een juiste invulling wordt gegeven aan het amendement dat op 21 september 2022 in meerderheid is aangenomen. Hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan en is hij het met mijn fractie eens dat dit niet het ingroeimodel is, zoals deze is beschreven in het amendement en in het geamendeerde gemeenteraadsbesluit?’

De portefeuillehouder gaf aan voor de zomer met een memo te zullen komen over o.a. het ingroei-model en tegelijkertijd over de uitvoering van het genoemde amendement/gemeenteraadsbesluit.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG