Voorzitter,

Wederom mijn dank voor de reacties vanuit uw college op de tijdens de 1e termijn gestelde vragen.

Wat de participatie van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking betreft, hoorde ik de wethouder zeggen dat deze adviesraad zeker betrokken wordt aan de voorkant bij de vraagstukken op het betreffende beleidsterrein en dat de integrale afweging ligt bij de GASD. Dat is begrijpelijk, maar kennelijk is het bij de verordening maatschappelijk ondersteuning Jeugdhulp anders verlopen daar hun brede advisering op basis van hun ervaringsdeskundigheid niet in die integrale afweging betrokken is en dat is buitengewoon jammer. Ik neem u mee naar 23 februari 22 toen de Goudse gemeenteraad unaniem een motie heeft aangenomen om de participatie te versterken bij de implementatie van het VN-verdrag handicap. De implementatie van het VN-verdrag is leidend bij besluitvormingsprocessen die mensen met een beperking betreffen en daar is tot op heden geen of onvoldoende uitvoering aan gegeven. In het verlengde van deze unaniem aangenomen motie en op basis van het VN-verdrag zou de GAB een aparte, formele structurele adviesrol moeten verkrijgen in aanvulling op de bestaande adviesraden. Nu blijkt ook dat de GAB in de praktijk van integrale afweging door de GASD niet structureel wordt betrokken als het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking. Derhalve zal mijn fractie de in de 1e termijn aangekondigde motie zometeen indienen.

Voorzitter,

Met betrekking tot de sportverenigingen die aangeslagen worden voor de onroerendzaakbelasting zou ik vanuit mijn fractie aan de wethouder nog eens mee willen geven om mijn voorstel in heroverweging te nemen, omdat mij uit informatie van het ministerie blijkt, dat een gedeeltelijke teruggave van de OZB via subsidie een werkbaar alternatief is. Daarvoor kan de wethouder wellicht putten uit een nader onderzoek van het ministerie dat in de 1e helft van 23 gepubliceerd is. Hierdoor leveren deze sportverenigingen wederom hun onmiskenbare bijdragen om de sport voor een ieder, blijvend mogelijk te houden.

Wat de verkeersintensiteit op de wegen in Gouda betreft, gelet op het antwoord van de wethouder, ziet de GBG-fractie de uitkomsten van het onderzoek vanuit de regio en de presentatie in de gemeenteraad daarvan eind dit jaar, graag tegemoet. Wel is mijn fractie benieuwd, wanneer het onderzoek is afgerond naar een alternatieve locatie voor overnachtingsmogelijkheden voor campers. Dit om in aanloop naar en vooral in de zomer van 2024 de overlast op de reguliere parkeerplaatsen te voorkomen.

Voorzitter, fijn te horen van de wethouder dat hij in gesprek is met de eigenaar/beheerder van het Goudse Poortgebouw om na te gaan welke mogelijkheden aanwezig kunnen zijn voor het transformeren van dat gebouw voor jongerenhuisvesting en andere woningzoekenden die in Gouda al jaren wachten op woonruimte. Terecht gesteld zal er dan ook iets gedaan moeten worden aan de leef- en groenkwaliteit in dat gebied. De uitkomst van de gesprekken over de woningbouwopgave in regionaal verband ziet mijn fractie dan ook graag gedeeld met de gemeenteraad.

Tenslotte, en zoals eerder gesteld, biedt het meerjarenperspectief de ruimte om de lasten voor de Goudse burger eenmalig terug te dringen. Om die reden heeft mijn fractie het amendement van de VVD ook mede ingediend.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG