De kadernota is het document waarmee de raad de kaders aangeeft waarbinnen het college de programmabegroting kan gaan opstellen. De raad geeft daarbij zowel de inhoudelijke als de financiële kaders aan. De kadernota wordt in de programmabegroting 2025 – 2028 uitgewerkt die vervolgens in november door de raad wordt vastgesteld.

Eerste termijn; maandag 1 juli

Voorzitter,

Het worden, in vele opzichten, bestuurlijk spannende tijden in onze stad. Ondanks dat mijn fractie de afgelopen 2 jaar, als niet-bestuurderspartij, waar het ging om de behartiging van de belangen van onze inwoners, steun heeft uitgesproken voor het uit te voeren beleid, raken die credits inmiddels langzaamaan op. Dat zal uw college niet verwonderen, want binnen de huidige bestuurscultuur wordt de gemeenteraad geconfronteerd met financiële consequenties voor nu en de toekomst. De onzekerheden die eraan komen en een mogelijke overstap van een schuldenplafond naar een schuldquote binnen een ‘Lenteakkoord’ kunnen, naar de mening van mijn fractie, niet anders leiden dan tot een verhoging van de lasten voor de Goudse burger. Daar werkt Gemeentebelangen Gouda in geen geval aan mee.

Graag stip ik nog een aantal onderwerpen aan en begin met de verkeersveiligheid in onze stad. Zo leek het op papier een fantastisch idee om stukken van bijvoorbeeld de Plaswijckweg dusdanig aan te passen dat automobilisten te gast waren. Het veiligheidsgevoel is in ieder geval niet gestegen. Ook is er vorig jaar een onderzoek uitgevoerd door Goudappel naar de verkeerssituatie op de Burgemeester Van Dijkesingel in Westergouwe. Dit rapport geeft aan dat de weg voldoet aan de richtlijnen, wat mijn fractie sterk betwijfelt, maar dat oversteken verbeterd kan worden. Stelt u zich een woonwijk voor die wordt bestempeld als ‘kindvriendelijk’, maar waar geen maatregelen zijn getroffen voor de belangrijkste verkeersader in de wijk. We hebben het hier over een singel waar 50 km/u geldt, maar deze snelheid wordt stelselmatig overschreden met dagelijks gevaarlijke situaties voor, vooral, de jongste inwoners van deze wijk en 3 verkeersongevallen in de laatste 6 maanden, als gevolg. Voorzitter, het is wachten op een ongeval met dodelijke afloop. Vraag aan uw college is wat de status is van de voorbereidende werkzaamheden van het Projectbureau Westergouwe, de status van de voorbereidingen op ambtelijk niveau v.w.b. aanvullende maatregelen én of deze voorbereidingen dit jaar nog zullen resulteren in maatregelen? Wachten op de oplevering van de nieuwe school voor maatregelen is dan ook absoluut geen optie!

Dan het parkeerbeleid in de wijken Kort Haarlem en Korte Akkeren. We hebben in dit huis verschillende avonden gesproken over de voorliggende plannen en ook in de genoemde wijken zijn er avonden georganiseerd. Uit die avonden kwam o.a. naar voren dat in de wijk Kort Haarlem 90% van de bewoners tegen de invoering van betaald parkeren is, net als in de Korte Akkeren. Ondanks eerdere bestuurlijke toezeggingen worden de plannen toch doorgevoerd. Voorzitter, democratie is de basis van het vertrouwen in de overheid en dat wordt hier naar de mening van mijn fractie te veel aan de kant geschoven. Vandaar dat mijn fractie ervoor blijft pleiten om – alvorens de invoering van betaald parkeren door te voeren – het participatietraject volledig te doorlopen en de input vanuit de inwoners in de betreffende wijken in ogenschouw te nemen. Wellicht is het belangrijkste punt hierbij dat er zorgvuldiger wordt teruggekoppeld naar de bewoners van deze wijken. Hoe kijkt uw college op het vervolg van het parkeerbeleid in deze wijken?

Voorzitter, onze ondernemers uit de binnenstad maken zich zorgen om de plannen van het college met betrekking tot het invoeren van de zero-emissiezone in de binnenstad. Deze plannen krijgen keiharde kritiek op uitvoerbaarheid en zijn naar de mening van mijn fractie nog lang niet aan feitelijke uitvoering toe. Derhalve zal mijn fractie in ieder geval de vanavond besproken amendementen om de uitvoering van deze plannen met minimaal 5 jaar op te schorten, zoals in andere gemeenten, steunen.

Drugsgerelateerde criminaliteit, voorzitter, is een vorm van zware, georganiseerde misdaad, waarbij criminelen voor hun illegale activiteiten bv. gebruik maken van legale bedrijven. Ook onze stad is blijkens uitgebrachte rapporten, die bij uw college bekend zijn, hiervan niet verschoond gebleven. Drugshandel en drugsgebruik zijn aan de orde van de dag, terwijl er geen zichtbare oplossingen te herkennen zijn, die grote impact hebben op onze wijken en vernietigend werken binnen gezinnen. Welke maatregelen gaat uw college treffen over het drugsbeleid en op welke wijze wordt de gemeenteraad bijgepraat?

Onze sportverenigingen zijn de ruggengraat van de samenleving, voorzitter, en bevorderen gezondheid, integratie en sociale cohesie. In dat kader was het mijn fractie die vorig jaar aandacht vroeg voor het Volwassenenfonds. Vorig jaar hebben er maar liefst 285 gezinnen gebruik gemaakt van het Volwassenenfonds en dat aantal zal niet minder worden. Hoeveel aanvragen zijn er dit jaar reeds ontvangen? En gaat uw college de aanvragen voor dit jaar, net als vorig jaar, toekennen boven het beschikbare budget? Hoe kijkt uw college aan tegen de structurele verhoging van het Volwassenenfonds? Anderzijds is het daarom niet meer dan terecht dat onze sportverenigingen worden gecompenseerd voor de lasten die ze dragen, zodat ze kunnen blijven investeren in hun faciliteiten en activiteiten. Mijn fractie pleit dan ook voor OZB-compensatie voor sportverenigingen. Wat is de mening van uw college hierover?

Helaas behoort onze stad nog steeds tot de duurste gemeenten in Nederland. De hoge woonlasten voor onze Goudse burgers zijn een punt van zorg voor Gemeentebelangen Gouda. We zien alle kosten stijgen en dat raakt vooral de kwetsbaren in onze samenleving. We moeten blijven werken aan oplossingen om de woonlasten te verlagen door, bijvoorbeeld, de woningvoorraad aan betaalbare woningen te vergroten of simpelweg dure fouten uit het recente verleden, zoals de Turfmarktkerk en het Ecopark, niet meer te maken. Deze fouten dateren uit een tijd dat de woorden ‘lessons learned’ trending waren in dit huis. Met een mogelijk vooruitzicht om van het schuldenplafond af te stappen en daarmee de schulden van de gemeente exponentieel te doen stijgen, om het wensdenken te blijven voortzetten, wordt ons des te meer duidelijker dat deze termen nog vaak de revue zullen passeren.

Ik sluit af met een passend citaat: ‘Winter is coming’. Ned Stark (Game of Thrones)

Dank.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG