De kadernota is het document waarmee de raad de kaders aangeeft waarbinnen het college de programmabegroting kan gaan opstellen. De raad geeft daarbij zowel de inhoudelijke als de financiële kaders aan. De kadernota wordt in de programmabegroting 2025 – 2028 uitgewerkt die vervolgens in november door de raad wordt vastgesteld

Tweede termijn: Woensdag 3 juli

Geachte voorzitter,

Allereerst dank aan uw college voor de beantwoording op de door mijn fractie gestelde vragen in de 1e termijn. Ik sloot maandag af met de citaat ‘Winter is coming’. In de serie Game of Thrones heeft deze uitspraak meer dan één betekenis. Zo is de winter een loodzware tijd vol dreiging, maar voor anderen juist een tijd waarin ze zichzelf kunnen bewijzen. Een metafoor voor een periode van gevaren én uitdagingen: zeer treffend dus voor Gouda.

In het kader van verkeersveiligheid haalde ik eerder deze week de Burgemeester Van Dijkesingel, een belangrijke verkeersader door Westergouwe, aan. Mijn fractie zal straks hiertoe een motie inleiden en een aantal bewoners die ik na maandag heb gesproken zijn in ieder geval blij dat de urgentie middels deze motie wordt onderstreept.

Dan het parkeerbeleid in de wijken Kort Haarlem en Korte Akkeren. Mijn fractie constateert dat het college bezig is met de vierde stap van het participatieproces, waarin gesprekken met de bewoners plaatsvinden over te ontwikkelen scenario’s. Voorzitter, toch maken wij ons zorgen over de voortgang en de daadwerkelijke impact van deze participatie. Gemeentebelangen Gouda hoopt dat alle stemmen daadwerkelijk worden gehoord en dat de uiteindelijke scenario’s ook breed gedragen worden door de bewoners van deze wijken. Daar zullen wij hoe dan ook op blijven toezien.

Voorzitter, het college heeft op de vragen van mijn fractie rondom het drugsbeleid gerefereerd aan het Integraal Veiligheidsbeleid 24-27. Mijn fractie pleit voor meer transparantie, zodat wij als raad onze controlerende rol goed kunnen vervullen en voor meer preventieve maatregelen. Via deze weg ook een oproep aan alle collega’s om dit onderwerp openlijk te blijven bespreken, want onze inwoners verwachten een veilig, woon, leef- en ondernemersklimaat waarbij de legale infrastructuren niet worden aangetast door een maatschappelijk vertakte criminele ‘industrie’. Aan het college de oproep om dit onderwerp aandacht te blijven schenken én daadkrachtig op te treden, zodat krachtdadige handelingen van criminelen in onze stad de kop in worden gedrukt.

De beantwoording op de vragen van mijn fractie aangaande het Volwassenenfonds laat duidelijk zien dat een structurele verhoging van het beschikbare budget, zoals Gemeentebelangen Gouda vorig jaar reeds had aangekaart, noodzakelijk is. Eind mei stond het aantal aanvragen op 141 en het lijkt er sterk op dat het beschikbare budget, net als vorig jaar, zal worden overschreden. Ik ben zeer content met het bericht vanuit het college dat het de intentie heeft om ook dit jaar alle aanvragen te honoreren. Het structureel verhogen van dit budget zal, gelet op de beantwoording, ten koste moeten gaan van andere sportstimuleringsbudgetten of door dekking te zoeken in andere gemeentelijke middelen. Hier zal mijn fractie richting de Algemene Beschouwingen wederom aandacht voor vragen en het college een verzoek doen het beschikbare budget structureel te verhogen.

Tot slot, voorzitter, de OZB-compensatie voor sportverenigingen. Ons standpunt is duidelijk: wij steunen het idee van een OZB-compensatie voor sportverenigingen om hen hiermee te ontlasten. Het college lijkt hier echter weinig voor te voelen, verwijzend naar de noodzaak van zuiverheid en gelijkheid in belastingheffing. Wij vragen het college toch serieus te overwegen hoe sportverenigingen binnen het sportbeleid ondersteund kunnen worden, zonder dat zij extra financieel worden belast. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en verdienen daarmee onze steun.

Via deze weg een woord van dank aan de griffier en ambtenaren voor hun tomeloze inzet, advies en hulp.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG