Collegevragen

 

Op deze pagina gaat u gestelde collegevragen terugvinden.

 

Technische vragen naar aanleiding van het Verkeerscirculatie Plan Gouda (VCP)

23 maart 2021.

 

Naar aanleiding van het uitbrengen van het ontwerp VCP willen wij reeds in een vroeg stadium de navolgende technische vragen onder uw aandacht brengen.

 

Algemeen:

Het VCP, dat in tweede instantie mede is voorzien van de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties, ademt een meer realistisch beeld dan het plan dat in 2019 is gepresenteerd. Toch mag de vraag worden gesteld of dit ontwerp niet te veel de nadruk legt op het ‘weren’ van autoverkeer in sommige delen van de bebouwde kom. Wij stellen die vraag aangezien vandaag de dag veel inwoners afhankelijk zijn van dit vervoermiddel.

 

Vragen:

 1. De voorstellen in het ontwerp beperken het gemotoriseerde vervoer in de doorstroming door de stad. De vraag is of kan worden aangegeven wat dit betekent voor de economie en m.n. voor ondernemers in het centrum van onze stad?
 2. Is aan te geven wat de gevolgen zijn voor de uitstoot van fijnstof mede in het licht van de toename van het gemotoriseerde verkeer m.n. op de B. Jamessingel vanwege de bouwen van enkele honderden woningen en de beperkte afwikkeling van het verkeer?
 3. Er wordt op een aantal wegen uitgegaan van een max. snelheid van 30 km/uur maar op de randwegen 60 of 80 km/u. Welke randwegen aangezien wij formeel slechts één randweg kennen en dat is de ZWR. De Goudse Houtsingel is geen randweg en 60/80 km/u is geen optie daar omdat er drempels zijn aangebracht. Kan wat meer duiding worden gegeven wat nu precies te verstaan onder ‘randweg’?
 4. In het ontwerp VCP worden straten anders ingericht in de hoop dat de automobilist eerder zal kiezen voor de randweg. Dit gaat echt niet op voor de Goudse Houtsingel. Dagelijks zie je de vele automobilisten over de Joubertstraat gaan in ochtend en avondspits. Zij ontwijken de Goudse Houtsingel. Kan worden aangeven of deze praktijk herkenbaar is en of dat aanleiding geeft om hier corrigerend op te treden in de vorm van aanpassing van het ontwerp?
 5. De route Thorbeckelaan-Statensingel wordt éénrichtingsverkeer tegen de klok in. Dit houdt in dat het eenrichtingsverkeer wordt ingesteld vanaf de Bodegraafsestraatweg over de Thorbeckelaan naar het Albert Plesmanplein. De consequentie is dat al het verkeer vanaf het Albert Plesmanplein over de Graaf Florisweg richting Reeuwijk moet. Is deze waarneming correct en welk alternatief kan worden aangedragen om dit omrijden (en als gevolg extra mobiliteitsdruk op de Graaf Florisweg) te voorkomen?
 6. Er is weinig aandacht voor de verkeersafwikkeling rond het van Hogendorpplein en de Bleulandweg. Dat is een flessenhals en elk perspectief voor een goede verkeersafwikkeling in de komende jaren ontbreekt. Waarom wordt de RvCatsweg tussen Bleulandweg en Albert Plesmanpein ook niet betrokken in de plannen?
 7. Er is regelmatig sprake van ernstige congestie in die omgeving, ook richting binnenstad op de B Jamessingel. In algemene zin dient er voor de komende jaren een betere spreiding en bereikbaarheid te worden georganiseerd op enkele cruciale punten zeker wanneer er de komende jaren langs de B. Jamessingel enkele honderden woningen worden gebouwd met de nodige mobiliteit bewegingen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het VCP?
 8. In dat kader ontbreekt in de VCP-aandacht voor een eventuele aanleg van de Mijstunnel. Deze tunnel kan een mobiliteitsinfarct via de Spoortunnel en het Hamstergat op termijn voorkomen. Kan worden aangegeven waarom deze tunnel in de leerjaren visie ontbreekt?
 9. Uit het oogpunt van veiligheid en doorstroming is het verstandig om over te gaan tot de aanleg van rotondes in plaats van de aanleg van VRI’s. Het ontwerp VCP houdt hardnekkig vast aan verkeerslichten, zie Nieuwe Gouwe OZ en nu weer op de Koningin Wilhelminaweg – Goudkade. Kan worden aangegeven waarom niet meer aandacht wordt besteed aan de aanleg van rotondes?
 10. De Burg van Reenensingel dient ook toekomstbestendig te worden gemaakt. Verbreding/ rotondes/ aanpassingen van VRI’s zijn dringend gewenst. Op welke wijze voorziet het ontwerp VCP in genoemde aanpassing?
 11. Het huidige beheer van de VRI’s is ver onder de maat. De slecht ingeregelde VRI’s en de absoluut verkeerde (huidige) keuzes die daarbij worden gemaakt resulteert in grote mate van irritatie bij voetgangers, fietsers en autogebruikers. Je mag in Gouda nog steeds lang wachten op dwarsverkeer dat er niet is of op fietsers die er niet zijn. Voetgangers die lang moeten wachten op ‘groen-licht’ zonder dat er verkeer is steken over met alle gevolgen van dien. Soms lijkt het of die categorie weggebruikers standaard groen licht krijgen of ze nou een kruising naderen of niet. Kan in het ontwerp worden meegenomen de technische middelen om VRI’s ‘aanbod’ gestuurd in te stellen?.
 12. Kan worden aangegeven welke de kosten zijn wanneer wij geen VRI’s plaatsen maar rotondes aanleggen daar waar mogelijk?
 13. In hoeverre bestaat er de mogelijkheid om alleen elektrische auto’s toe te laten in het centrum van de stad?
 14. In het VCP is (naar wij aannemen) geen rekening gehouden met de ‘nieuwe werkelijkheid’. Thuiswerken enkele dagen per week heeft positieve gevolgen voor de intensiteit van de mobiliteit van het doorgaande verkeer in de stad. Kan worden aangegeven welke de mogelijke effecten daarvan zijn en op welke manier dat invloed heeft op de onderliggende cijfers?

 In afwachting van uw antwoorden en

Met vriendelijke groet,

Jan de Koning

Fractievoorzitter GBG

Naar aanleiding van de presentatie van het VCP aanvullende vragen;

 

 1. Zijn de cijfers met betrekking tot de verkeersfrequenties zoals gehanteerd in het rapport geactualiseerd of zijn het dezelfde cijfers tot en met 2014. ?
 2. Kan worden aangegeven wat de bijdrage is geweest van de verschillende overlegactoren op de aanpassing van dit VCP en met name de SOG?
 3. Geeft de wijziging van de verkeersfrequenties tussen 2014 en heden geen aanleiding om te overwegen om in de gehele bebouwde kom de snelheid van 30 km te hanteren mede gelet op de nog uit te voeren bouwplannen, het niet verder aanpassen van het verkeer voor fietsers, voetgangers, de verkeersveiligheid in het algemeen en tot slot het milieu (m.n. de max. grens die al is bereikt voor fijnstof)?
 4. Naast het experiment ‘Veerstoep’ om doorgaand verkeer daar tijdelijk te blokkeren om te zien wat de effecten daarvan zijn kan dit experiment ook niet worden toegepast voor het Centrum van Gouda?
 5. Kan het plan niet worden aangevuld met de suggestie om het autoverkeer van west naar oost of van zuid naar noord (of andersom) altijd via de rand(doorgaande)wegen te laten verlopen? (dat nodig uit om de auto te laten staan en de fiets te nemen. Noodzakelijk vervoer met de auto leidt dan altijd tot ‘omrijden’)?
 6. Welke zijn de economische effecten van dit plan voor ondernemend Gouda?
 7. Op welke manier gaat het VCP om met wel of niet eenrichting verkeer op de singels in verband met de verkeersveiligheid voor fietsers?
 8. Kan een financiële inkijk worden gegeven voor wat betreft de investeringen op de lange termijn voor realisering van deze VCP?

 

In afwachting van uw beantwoording en met vriendelijke groet,

Jan de Koning

Namens de fractie van GBG

 

Name Goes Here

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG