Economie

 

Speerpunten:

  • Proactief acquisitiebeleid om het voor bedrijven interessant te maken om zich te vestigen op Goudse bedrijfslocaties.
  • Ondersteunen van de middenstand daar waar zij een belangrijke rol vervullen voor het toerisme in de binnenstad.
  • In het centrum van Gouda worden de afvalbakken op de zaterdag twee keer geleegd.
  • Watertoerismebeleid vaststellen in nauwe samenwerking met de provincie.
  • Vermindering van de regelgeving en snellere procedures bij het verkrijgen van vergunningen.
  • Beleid dat zich richt op het uitplaatsen/ondersteunen van bedrijven die geen uitbreidingsmogelijkheden op eigen locatie meer hebben.
  • Actieve bemiddeling tussen vraag en aanbod op de inclusieve arbeidsmarkt.
  • Onderzoek naar transformatie van gebouwen met een bedrijfsfunctie naar een woonfunctie.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemend Gouda

Economische activiteiten liggen aan de basis van een goed functionerende en solide maatschappij. Het is van groot belang dat er een juiste balans ontstaat tussen aanwezige bedrijvigheid en aanbod van werknemers.

GBG gaat met de aanwezige bedrijven en uitkeringsinstanties in gesprek, teneinde meer mensen uit Gouda aan het werk te krijgen. Mocht dit door omstandigheden niet voor alle beschikbare werknemers mogelijk zijn, dan moet ook “niet-betaald werk”, onder behoud van uitkeringen kunnen worden aangeboden en wel in grotere mate dan tot nog toe het geval is. Om de bedrijventerreinen beter te benutten, wil GBG een intensievere acquisitie van bedrijven die een bijdrage leveren om de bestrijding van de Goudse werkloosheid op gang te brengen.

 GBG wil gemeentelijke accountmanagers inzetten om een proactieve rol te vervullen bij ondernemers en bedrijven om Gouda als vestigingsplaats te kiezen mede gezien de zeer centrale ligging en bereikbaarheid van Gouda, zowel per trein als per auto (A12/A20). Samen staan we sterker voor een haalbaar en aantrekkelijk Gouds ondernemersklimaat met gunstige vestigingsvoorwaarden, met flexibele bestemmingsplannen en met zo weinig mogelijk regelgeving. Hierbij staat onomstotelijk vast een goede bereikbaarheid van de bedrijven en een goede doorstroming van het verkeer. De uitvoering van het Verkeerscirculatieplan dient die bereikbaarheid voor de bedrijven te garanderen. Daarbij dienen ook de mogelijkheden te worden bezien voor bedrijven die om moverende redenen zich naar een andere locatie in de stad wensen te verplaatsen dan wel elders in de stad willen uitbreiden.

 

Toerisme

Gouda als toeristische trekpleister verdient o.m. om economische redenen een kwaliteitsimpuls om daarmee aantrekkelijker te worden voor (meer) toeristen en langer verblijf en daarmee ook de kosten van de openbare ruimte (dagelijks onderhoud/schoon/heel/veilig) betaalbaar te houden. Daarbij is volgens GBG een gezamenlijk optrekken met de gemeente o.m. door financiële ondersteuning van de middenstand een eerste vereiste om die kwaliteitsimpuls te realiseren.

Gouda is ook aantrekkelijk voor het watertoerisme. Vandaar dat GBG pleit voor een daarop gericht watertoerismebeleid gekoppeld aan het “dijkenbeleid” van de provincie Zuid-Holland.

 

Aanpak ergernissen openbaar gebied

GBG is voorstander van het vergroten van de gemeentelijke handhavingscapaciteit als het gaat om de aanpak van ergernissen in het openbaar gebied zoals zwerfafval en afval naast afvalbakken, auto’s geparkeerd in plantsoenen, niet herstelde gaten in wegdek of trottoir, enz.

Voor het centrum, mede vanwege de toeristische functie van de binnenstad, dienen de afvalbakken op de zaterdag tot twee keer toe geleegd te worden.

 

Scholing en werk

Met de scholen en bedrijven in Gouda wil GBG in overleg treden, om de kansen en mogelijkheden voor de jeugd bij Goudse bedrijven te vergroten. Scholing en werk dienen daarbij zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. GBG wil door een strikter beleid werkzoekenden en werkwilligen alle mogelijkheden bieden aan het werk te komen. Aan het werk zijn, is essentieel voor de zelfstandigheid en de regie van je eigen leven. Voor hen, die geen mogelijkheden hebben om te werken, gaat GBG een passende dagbesteding organiseren om erbij te blijven horen. De kwaliteit van betreffende instanties zal hierbij kritisch worden gevolgd.

Senioren met een rijk arbeidsverleden staan nog volop in het leven. Hun kennis en ervaring is dusdanig belangrijk dat GBG een beroep doet om die te delen met de jeugd. GBG gaat een actieve rol spelen als verbinder tussen jong en oud. GBG gaat brainstormsessies organiseren tussen jong en oud om tot een plan van aanpak te komen. In dit verband gaat GBG een bijdrage leveren aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dat wil GBG vooral sámen gaan doen.

 

Inclusieve arbeidsmarkt

GBG richt zich op een inclusieve samenleving en ook op een inclusieve arbeidsmarkt. Maatwerk is de sleutel tot succes omdat de groep van mensen met een beperking heel divers is. GBG wil gelijke kansen en een gelijkwaardige positie van mensen met een beperking op de Goudse arbeidsmarkt.

 

Van bedrijfsfunctie naar woonfunctie

Indien vastgesteld is dat er voor bedrijfsgebouwen, om wat voor reden dan ook, geen belangstelling meer bestaat, dan is GBG er een voorstander van dat in dat geval onderzocht wordt – in verband met de schaarste aan woningen voor de eigen inwoners – of deze gebouwen kunnen worden getransformeerd tot gebouwen met een woonfunctie.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG