De GBG-fractie heeft in navolging van de gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagavond 21 november 2023 gesproken met de burgemeester als lid van het college, in aanwezigheid van de griffier.

Gesproken is over het VNG-congres in 2024 dat, evenals in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden, ook in de gemeente Gouda zal plaatsvinden. Aan dit congres nemen naar verwachting zo’n 2.000 deelnemers deel en dat is een forse bijeenkomst waarmee Gouda wederom op de kaart kan worden gezet. Wanneer daarbij bedacht wordt dat de deelnemers aan dit congres ontvangen worden in de Sint-Jan, de langste kerk van Nederland met z’n 72 wereldberoemde gebrandschilderde glas-in-loodramen uit de 16e eeuw die vervaardigd zijn door de beroemde glasschilders uit die tijd, zoals de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, dan geeft de gemeente Gouda daarmee een passend visitekaartje af aan de deelnemers uit het hele land, die zeer zeker met groot genoegen terug zullen kunnen kijken op hun bezoek aan de stad Gouda.

Ook de veiligheid, onderdeel van de portefeuille van de burgemeester, kwam breed aan de orde, mede ingegeven door het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid. Er wordt prioriteit gegeven aan de uitvoering van dat beleid en uit gesprekken met de teamchefs van de politie heeft de GBG-fractie ook kunnen opmaken dat de politie content is met dit beleid en werkt aan de uitvoering daarvan.

Een landelijk beeld van de politie geeft duidelijk aan dat er bij de politie om allerlei redenen personeelstekorten zijn. Deze tekorten laten zich niet op korte termijn oplossen. Daarnaast beschikt de gemeente Gouda over een toezicht- en handhavingsorganisatie van 30 Boa’s en Toezichthouders en zijn zij samen met de wijkagenten en de gemeentelijke gebiedsregisseurs naar huidige inzichten steeds belangrijker aan het worden als aanspreekpunt in de wijken. Er zijn ook digitale wijkagenten zodat alles in het werk wordt gesteld om de vragende burger van dienst te kunnen zijn.

Over het lik-op-stukbeleid is de burgemeester helder als het gaat om inbraken, drugsgebruik, drugshandel, cilinders van lachgas e.d. Daarvan geeft hij aan dit soort zaken altijd te melden bij de politie, want dat is én blijft belangrijk. Het is een zaak van de gemeente, van de politie en de rechter. Bij inbraken heeft hij als burgemeester de bevoegdheid om een bestuurlijke boete uit te delen dan wel een gebiedsontzegging op te leggen. Van deze bevoegdheid wordt regelmatig gebruikgemaakt. Ondermijnende criminaliteit, zoals die zich in de samenleving voordoet, heeft grote prioriteit binnen het gemeentelijke Veiligheidsbeleid (IVB), Ook de politie en het OM zetten hier stevig op in, onder meer door het opsporen en vervolgen van de daders. Het OM is daar in velerlei opzichten druk mee doende.

Inwoners die in de wijken meer weten en zien wat er in de betreffende wijken gebeurt, worden aangeraden daarover in contact te treden met de gemeente, bijvoorbeeld via het klantcontact-centrum, de website van de gemeente, de SlimMelden-app en de toezichthouders of de politie. Ook meldingen via MeldMisdaadAnoniem is mogelijk. De burgemeester geeft daarbij aan altijd met de politie te schakelen.

Binnen de GBG-fractie leeft sterk het idee om iedereen te stimuleren camera’s op te hangen waarvan de politie dankbaar gebruik zou kunnen maken in hun opsporingswerk. Het invoeren van cameratoezicht is destijds als eerste in Gouda geïnitieerd door de toenmalige fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda.

De fractievoorzitter dankte de burgemeester en de griffier voor hun komst en voor hun betoonde openheid in hun reacties op de gestelde vragen.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG