Goed bestuur

 

Speerpunten:

 • Raadsbreed samenwerken om gezamenlijk de stad te besturen.
 • Veranderen bestuurscultuur.
 • Presidium van de gemeenteraad wordt geleid door een gekozen raadslid.
 • Betere communicatie naar de inwoners (van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd).
 • Actieve bevordering burgerparticipatie (o.a. referendum, wijkplatforms en burgers (organisaties)).
 • Professionalisering gemeentelijke organisatie.
 • Sluitende (meerjaren) begroting.
 • Verlaging van de lasten voor onze inwoners en ondernemers met tenminste 2,5% per jaar.
 • Afschaffen van de hondenbelasting.
 • Invoeren raadsreferendum.
 • Opstellen gedragslijn openbaarheid/geheimhouding

Raadsbreed werken

De gemeenteraad van Gouda is, vanuit de optiek van raadsbreed werken, een ondeelbaar bestuurlijk orgaan waarin politieke partijen vanuit hun visie richting, vorm en inhoud geven aan het te voeren beleid in de stad en dat zijn inwoners vertegenwoordigt.  Dat uitgangspunt is gebaseerd op dualisme en op de lokale democratie. Geen verdeeldheid in de gemeenteraad tussen oppositie en coalitie maar juist in het belang van de stadsbewoners eraan meewerken dat de gemeenteraad als geheel functioneert en haar taken ten volle tot uitvoering kan brengen (vaststellen beleidskaders, controleren van het college en het vormen van de volksvertegenwoordiging). 

Helaas moet de Goudse inwoner ervaren dat die werkwijze in Gouda niet opgaat. Een deel van de gemeenteraad(oppositie) wordt geheel ten onrechte bewust aan de zijlijn gehouden omdat de in het college vertegenwoordigde politieke partijen in de gemeenteraad blindelings steun verlenen aan het college en zo het dagelijks bestuur van de stad in het bekende zadel houden. Zij verlenen aan dit college een onvoorwaardelijke vrijbrief, zonder dat naar de burger wordt geluisterd met alle (financiële) gevolgen van dien waarvoor de Goudse inwoners dienen op te draaien. 

Dat is niet het beleid dat GBG voor ogen staat. Bij GBG staat de burger wel degelijk centraal en wordt zondermeer betrokken in de voorbereiding van de besluitvorming zodat de burger in Gouda gehoord wordt. 

GBG is van mening dat Gouda raadsbreed bestuurd zou moeten worden via een raadsbreed programma voor de komende vier jaren. Daarbij dient de gemeenteraad prioriteit te geven aan de beleidsonderwerpen die door het te benoemen college dienen te worden uitgevoerd. Een college dat meer qua beleidsvaststelling, meer dan nu, op afstand dient te staan van de gemeenteraad. Op die manier kan de controlerende taak van de gehele raad tot uitdrukking komen. In dat kader past binnen het dualisme dat het presidium van de gemeenteraad wordt geleid door een gekozen raadslid. 

Ook GBG erkent dat er verschil van standpunten kan zijn maar daarvoor is altijd ruimte binnen het programma van de raad. Discussie op politieke uitgangspunten is altijd mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het besturen van de stad. Door het initiatief te nemen om te komen tot een raadsbrede samenwerking maakt GBG duidelijk daarin de verbindende bestuurlijke kracht te zien en tevens bereid te zijn met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Gouda samen te willen werken. 

De belangrijkste gemeentelijke doelstelling daarbij is om de transparantie en actieve communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen te verbeteren. Zo is GBG voor een nog actievere bevordering van burgerparticipatie waarbij GBG er niet voor zal schromen hier pilots voor te lanceren in de vorm van een referendum of het raadplegen van wijkplatforms.

 

Veranderen bestuurscultuur

Om op die wijze de gemeenteraad van Gouda te kunnen laten functioneren is naar de opvatting van GBG het aanpassen van de bestuurscultuur in onze stad dringend noodzakelijk om de veranderende werkwijze van de gemeenteraad tot stand te brengen. Hierdoor zal ook de betrokkenheid van de Goudse inwoners bij de bestuurlijke vraagstukken van Gouda toenemen. 

 

Openbaarheid als democratisch grondbeginsel

Openbaarheid is een van de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. Het gaat niet alleen om de openbaarheid van de besluitvorming maar ook om de openbaarheid van de informatie. Die openbaarheid draagt bij aan de legitimatie van bestuur en aan de controle op dat bestuur. Openbaarheid vormt een wezenlijk element van de gemeentelijke organisatiestructuur. 

GBG vindt dat de gemeenteraad per definitie in openbaarheid vergadert en dat alle beleidsvraagstukken in de openbaarheid in de gemeenteraad ter discussie, bespreking en besluitvorming dienen te worden gebracht. Daarmee wordt recht gedaan aan het grondbeginsel van onze democratie. Openheid van zaken leidt bij de inwoners tot vertrouwen in het stadsbestuur.

Bij zeer hoge uitzondering kan de gemeenteraad met gesloten deuren bijeenkomen en vergaderen.

Dit omdat beleidsvraagstukken in het proces nog onvoldragen zijn of om financiële redenen nog

buiten de openbaarheid dienen te blijven of als het gaat om zaken waarbij personen in het geding zijn dan wel sterke gemeentelijke belangen een doorslaggevende rol van betekenis vervullen. Vandaar dat GBG het uitgangspunt hanteert “openbaarheid, tenzij”. 

 

Opstellen gedragslijn

Een solide basis, met heldere afspraken, voor de huidige situatie ontbreekt.

GBG opteert daarom voor helderheid en vindt dat er heldere afspraken dienen te worden gemaakt tussen gemeenteraad en het college. Een gedragslijn die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is en waarin wordt vastgelegd hoe om te gaan met openbaarheid en geheimhouding in zijn algemeenheid, met geheimhouding en vertrouwelijkheid op stukken, besloten raadsvergaderingen en overige besloten bijeenkomsten. Dan wordt duidelijkheid verkregen over hoe om te gaan met niet openbare, vertrouwelijke en geheime informatie en het verstrekken daarvan. 

 

Een sluitende (meerjaren) begroting

Dit uitgangspunt is voor GBG van wezenlijk belang om binnen de begrotingskaders exact vast te leggen welke inkomsten de uitgaven in balans houden. Tekorten binnen de vastgestelde begroting dienen binnen de betreffende begrotingshoofdstukken opgelost te worden en daarvoor dient primair geen beroep te worden gedaan op de opgebouwde reserves en dienen de lasten voor de inwoners niet verhoogd te worden. Sommige verleende diensten of voorzieningen dienen kostendekkend te zijn. Inwoners die vanwege hun inkomen hieraan niet kunnen bijdragen, kunnen een beroep doen op de daarvoor geschapen ondersteunende voorzieningen of kunnen in aanmerking worden gebracht voor kwijtschelding. 

Principieel uitgangspunt blijft bij GBG dat de gemeentelijke ambities niet mogen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke lasten (o.a. onroerendezaakbelasting) of een tekort op de begroting. 

Sterker nog, GBG is van opvatting dat de komende jaren werk moet worden gemaakt van het verlagen van de lasten van de inwoners, te beginnen bij het afschaffen van de hondenbelasting. Goudse inwoners zijn de laatste jaren onterecht belast, terwijl reserves en rijksbijdragen tot ruime overschotten hebben geleid. 

 

Professionalisering gemeentelijke organisatie

GBG staat voor een aanpassing van de huidige bestuurscultuur om de voorgestane werkwijze van de gemeenteraad tot zijn recht te laten komen. Daarnaast vindt GBG dat de gemeentelijke organisatie een professionaliseringsslag moet maken ter bevordering van de dienstverlening aan de Goudse burgers, bedrijven en instellingen. Tijdige en juiste beantwoording van brieven, verzoeken en dergelijk maakt dat het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke overheid zal herstellen. 

Daarom is het vaste uitgangspunt van GBG dat communicatie essentieel is om de inwoners tijdig en volledig te informeren over enerzijds zaken die zij aan het gemeentebestuur voorleggen en anderzijds over voornemens en standpunten van het gemeentebestuur. Een consequent tweerichtingsverkeer in communicatie. 

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

GBG vindt het belangrijk om zich na de komende gemeenteraadsverkiezing raadsbreed in te zetten voor de Goudse inwoners door verantwoordelijkheid op zich te nemen en medeverantwoordelijk te willen zijn voor het besturen van de stad. Het zal van de leden van de gemeenteraad en van de betreffende dagelijkse bestuurders veel inzet vragen. Het zijn van volksvertegenwoordiger en stadsbestuurder vergt een uitdagende inzet ten behoeve van onze stadsgenoten. 

Die kunnen erop reken dat GBG zich Gedreven, Betrokken en Grensverleggend blijft opstellen in het belang van de Burger Centraal, en dan maakt GBG samen met de betrokken Goudse inwoners van onze stad nog een mooier Gouda!

 

 < Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG