Stedelijke uitstraling in de regio

 

Speerpunten:

  • In samenspraak met NS en ProRail werken aan een hoogwaardig station/transferium nabij Westergouwe.
  • Behoud en versterken van Cultureel erfgoed o.m. door betere profilering, programmering en meer samenwerking met omliggende gemeenten in de regio.
  • Koppeling viering 750 jaar stadsrechten Gouda met het versterken van de culturele samenwerking met de andere gemeenten in het Groene Hart.
  • Samenwerken op Gouds initiatief op die beleidsterreinen met de ons omliggende gemeenten waar dat in het belang is van de inwoners van Gouda, o.a. voor de verkeersafwikkeling met de beheerder van de N207.
  • Gouwe Huse realiseren in regionaal verband.

 

Algemeen

De vraag die GBG regelmatig hoort is wat Gouda nou zo uniek maakt in de regio. Is dat het groene karakter van de stad, het historisch centrum of is het omdat Gouda een stad is met faciliteiten voor de wijde omgeving?

 

Prominenter profileren in de regio

Gouda kan door het combineren van deze beeldmerken zich prominenter profileren in de regio, waardoor meer mensen in Gouda willen wonen en toeristen vaker Gouda bezoeken. Dit zal een positief effect hebben op de Goudse economie. Gouda heeft een eeuwenoude geschiedenis, waarbij vooral de tolerantie centraal staat. Het belang van dit gegeven gaat GBG feestelijk op de kaart zetten. Niet alleen in 2022 (750 jaar stadsrechten) maar ook in de jaren daarna. 

Bovendien speelt Gouda een belangrijke rol binnen de grenzen van de Regio Midden Holland (Het Groene Hart). Met de goede ligging aan de spoorlijnen Rotterdam/Den Haag/Utrecht heeft Gouda de potentie om haar bijdrage te leveren aan de behoefte van hoofdstedelijk wonen en werken rondom OV-knooppunten. GBG wil hier actief de regie in voeren. In samenspraak met de NS en ProRail wil GBG werken aan een hoogwaardig station/transferium nabij de stadswijk Westergouwe. Een enorme kans om de huidige en nieuwe bewoners van dit stadsdeel te voorzien van openbaar vervoer. 

 

Acquisitieplan

GBG wil ook met de verantwoordelijken meewerken aan een op de toekomstgericht acquisitieplan, waardoor Gouda aantrekkelijk is als vestigingsstad. Omdat Gouda niet alles alléén kan en wil doen, dient ook met de omliggende gemeenten samen te worden gewerkt aan een bundeling van onze krachten op toeristisch en cultureel gebied teneinde de bestaande beeldmerken van onze stad prominenter in beeld te brengen. Regionale samenwerking is in onze netwerksamenleving belangrijk. 

 

N207

De verkeersafwikkeling via de N207 is onvoldoende. Dit wordt mede veroorzaakt door de intensivering van de bouw in het stadsdeel Westergouwe en de vestiging in deze stadswijk van nieuwe bewoners. GBG wil daarom dat in overleg met de beheerder van de N207 gewerkt wordt aan verbetering middels het verbreden van de rijstroken op de bestaande rotondes in de N207. 

 

Samenwerking in de regio

Vanuit onze eigen lokale kracht, van nature sterk in toerisme, culturele voorzieningen, uitstekend openbaar vervoer en onderwijs op alle niveaus, zal door samen te werken met andere gemeenten, met bedrijven en kennisinstellingen een nog sterkere regio ontstaan in dit deel van het Groene Hart. De potentie van ons gebied is groot. Grenzen verleggen in bestuurlijke zin is naar de opvatting van GBG de uitdaging in de komende raadsperiode.

 

Gouwe Huse

Gouwe Huse is huisvesting voor mensen die door hun afwijkend gedrag en behoeften niet kunnen wonen in een gewone woning of woonvorm in een druk bevolkte buurt of wijk. Deze vorm van huisvesting biedt deze doelgroep een menswaardig bestaan.

GBG is van opvatting dat de realisatie van deze huisvesting gevonden dient te worden in regionaal verband, mede gelet op de uitgangspunten van de beleidsdoelen zoals die neergelegd zijn in de Woonvisie 2015-2020, Nota Sociaal Domein 2020-2030, Actieplan dakloosheid regio Midden-Holland Maart 2021, Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 en de raamovereenkomst Wonen Gouda 2017-2020.

 

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG