Licentie zendmachtiging

Er zijn van die avonden dat ik als toehoorder van de gemeenteraad mij afvraag “ben ik nou gek of zij anderen dat”. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen maar dinsdagavond bij de behandeling van de toekenning van licentie aan Gouwestad of Gouda FM had ik dat gevoel weer.

Van een debat over een dergelijk onderwerp verwacht ik meer dan alleen maar “oneliners” alsof de verkiezingen volgende week gaan plaatsvinden. Raadsleden zijn vaak niet goed op de hoogte van de feiten of zoeken daar niet naar. Maar ook het college heeft verzuimt om deze informatie te verstrekken dus doe ik maar een poging. Niet dat het zal helpen maar over 5 jaar mogen de raadsleden opnieuw kiezen naar wie de licentie gaat.

Het CDA spande de kroon door op te merken dat de vrijwilligers van Gouwestad niet verder willen wanneer de licentie (en dus circa 42.000 euro) niet naar hen toe komt. Ik heb maar even de video afgekeken en wat blijkt dat de voorzitter van Gouwestad toch echt in het begin van zijn inspraak reactie heeft gezegd “dat indien zij geen geld kregen dat het einde betekende van Gouwestad”. Luisteren blijft ook voor het CDA toch lastig te zijn. De opmerking van de voorzitter had dus niets te maken met het stoppen van vrijwilligers. Zo’n opmerking doet het goed voor een volle tribune met vrijwilligers van Gouwestad maar is bezijden de waarheid. Ik hou het maar op verkiezingsretoriek.

Het meest verbaasd was ik over de kennis van de leden van de raad en het college als het ineens gaat over de financiën wat zij niet verwacht hadden en dan zaken roepen die nergens op slaan. Ik heb hier nog wat over uitgezocht en het doorsluizen van luister- en kijkgelden. Wat het college daar over zei was klinkklare onzin. Omdat ik graag andere wil helpen om de feiten wel achter elkaar te krijgen hieronder nog wat nadere informatie.

De wet op luister- en kijkgelden is afgeschaft op 1 januari 2000 en vervangen door bekostiging vanuit de belastinggelden.

Uit december circulaire gemeente fonds 2015

 

 Vraag: Wat is het streefbedrag voor de lokale omroep in 2015?

Antwoord:

De plicht van een gemeente om een lokale publieke omroep te bekostigen (artikel 2.170a van de Mediawet) was conform kamerstukken 31804 nr. 59 en 62 vergaderjaar 2008-2009 gekoppeld aan de maatstaf woonruimten in het gemeentefonds. Voor het jaar 2009 was dat streefbedrag berekend op € 1,30 per woonruimte (inclusief uitkeringsfactor).

Door het groot onderhoud gemeentefonds is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de maatstaf woonruimten. De middelen voor de lokale omroepen zijn door het groot onderhoud met ingang van 2015 onderdeel geworden van het cluster Cultuur en ontspanning en dit cluster kent geen maatstaf woonruimten meer. De VNG heeft het ministerie van BZK benaderd over een nieuw streefbedrag. Na overleg tussen de VNG en het ministerie van BZK is ervoor gekozen bij de berekening van het streefbedrag voortaan uit te gaan van de maatstaf huishoudens. Deze maatstaf is in het gemeentefonds gedefinieerd als: aantal particuliere huishoudens + aantal personen in institutionele huishoudens.

Dit betekent dat het streefbedrag voor de bekostiging van de lokale omroep voor het jaar 2015 uitkomt op € 1,14 per huishouden (inclusief uitkeringsfactor). De daling ten opzichte van 2009 houdt vooral verband met de lagere uitkeringsfactor van het gemeentefonds in 2015. Hierdoor dalen de middelen voor alle clusters in het gemeentefonds. Van 2014 op 2015 wordt de daling van de uitkeringsfactor vooral veroorzaakt door enkele grotere uitnames, zoals de uitname onderwijshuisvesting (niet te verwarren met de uitname vanwege de overheveling buitenonderhoud), de korting BTW compensatiefonds en de uitname vanwege lagere apparaatskosten (zie ook bijlage 2.2.1 van de septembercirculaire 2014).

De middelen in het gemeentefonds zijn niet geoormerkt. Een gemeente is dus, met inachtneming van de Mediawet, vrij in het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de lokale publieke omroep.

Het is dus onjuist, wat sommige raadsleden suggereerden, dat wij er alleen maar zijn om deze gelden door te sluizen en dat controle ligt bij het Commissariaat van de Media.

Verder zijn zeer lezenswaardige stukken maar te groot om hier in op te nemen.

https://vng.nl/files/vng/brieven/2014/attachments/20140402_beleidsinstrumenten-gemeentelijke-bekostiging-lokale-omroepen.pdf

Hierbij is het interessant, vanaf pagina 19 in het bijzonder pagina 28 punt 2 , waar staat dat bekostiging plaats vindt volgens de subsidieverordening van de gemeente, en de kosten niet op andere wijze zijn gedekt.

En ter completering

https://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2016/09/Evaluatie-Bekostiging-Lokale-Omroepen.pdf

ttps://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2013/08/stcrt-2017-20631-Regeling-financiële-verantwoording-regionale-publieke-….pdf

Alles zo lezende is de raad veel informatie onthouden door het college en nog verwarrender gemaakt door losse niet onderbouwde uitspraken in de raad.

Naar mijn mening zijn de jaarrekeningen van Gouwestad dus wel degelijk van belang om te kunnen beoordelen of bekostiging noodzakelijk is. Maar deze jaarrekeningen zijn vanaf 2010 niet meer openbaar gemaakt door Gouwestad iets wat in strijd is met de Wet. Mag je dan als raadslid gelet op onze Goudse subsidieverordening niet kritische vragen stellen over de financiële ‘staat de stand’ van Gouwestad?

Het niet indienen van jaarrekeningen zou ook nog wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de ANBI status wordt ingetrokken. In dat geval weet de belastingdienst je wel te vinden met alle mogelijke gevolgen van belasting nabetaling en boetes en wie gaat dat betalen, de bestuurders of de gemeente?

De fracties die tijdens het debat meer aandacht hadden voor de bezetting op de tribune hadden in het verleden , en terecht , kritiek en commentaar wanneer instellingen die afhankelijk zijn van subsidie hun jaarrekeningen niet op tijd indienden. Maar met de verkiezingen in aantocht worden discussies en kritisch controleren voor hen waarschijnlijk een heel ander verhaal. Naar mijn mening ben je 4 jaar raadslid en dien je in het kader van het dualisme tot het laatst toe kritisch te zijn op voorstellen van het college.

En wat ook bijzonder interessant is hoofdstuk 10 waar uitgewerkte financiële modellen staan voor lokale omroepen staan. Zo moeilijk kan het toch niet zijn.?

Wat ook bizar is om te noemen is het feit dat vertrouwelijk ter inzage het bedrag aan vermogen van Gouwestad door raadsleden kon worden ingezien. Vertrouwelijk, terwijl de Wet verplicht om deze informatie openbaar te maken. Je zou haast denken dat er echt iets niet in orde is bij de financiën van Gouwestad.

Gelukkig zegde het college toe om deze informatie nog nader te verstrekken dan kan alle onduidelijkheden worden opgeklaard en kan de fractie van GBG in wijsheid tot een besluit komen.