Onderwijs, Kunst en Cultuur

 

Speerpunten:

  • Inzet op de kwaliteit van het onderwijs is in het belang van de jongeren.
  • Schoolgebouwen dienen te voldoen aan de huisvestingseisen en het bouwbesluit.
  • Voorkom onderwijsachterstand door een passend educatief aanbod voor peuters.
  • Culturele voorzieningen, activiteiten en cultuurparticipatie vormen positieve bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de Goudse inwoners.
  • Een bibliotheekvoorziening en het streekarchief vergroten de kennis van het lokale culturele erfgoed.
  • Toegankelijkheid van alle culturele voorzieningen ook voor mensen met een beperking.

 

Grondrecht

Onderwijs is een grondrecht. Iedereen heeft recht op onderwijs. Alle kinderen moeten in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben vanwege leer – of gedragsproblemen. In eerste instantie op een gewone school, die daarop is toegerust. Als intensieve begeleiding nodig is, kan het kind naar speciaal onderwijs.

 

Aanbod onderwijs

Gouda heeft een breed aanbod van onderwijs. Hierdoor kan de inwoner de school kiezen die het beste bij hem of haar past. Het brede aanbod van scholen moet naar de opvatting van GBG behouden blijven.

 GBG vindt daarbij dat een goede kwaliteit van onderwijs en deelname daaraan van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Dit met het oog op hun toekomstige positie in de maatschappij. Spijbelaars, vroege schoolverlaters en jongeren die het moeilijk hebben op school, alsmede ongemotiveerde scholieren moeten kunnen rekenen op gemeentelijke ondersteuning en begeleiding. In dat verband dient een gerichte controlerende taak van de leerplichtambtenaren daarop toegerust te zijn.

De Jeugdwet en de Wet passend onderwijs bieden de gemeente in verband met de wettelijke zorgplicht daartoe mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen en hulpverleners. In dit verband is ook relevant dat leerplichtambtenaren erop toezien dat ouders en jongeren de leer – en kwalificatieplicht tot hun 21e jaar naleven.

 

Schoolgebouwen en leerlingenvervoer

De gemeente moet er zorg voor dragen dat kinderen in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving les kunnen krijgen. De verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen in het basis -, voortgezet – en speciaal onderwijs ligt bij de gemeente. De schoolgebouwen dienen te voldoen aan de huisvestingseisen en het bouwbesluit.

Ouders kunnen een beroep doen op het leerlingenvervoer als ze zelf niet in staat zijn hun kind naar school te brengen (chronisch zieken of kinderen met een beperking).

 

Voor – en vroegschoolse educatie

Ieder kind moet zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen. GBG vindt dat er een goed educatief aanbod voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud aanwezig dient te zijn. Voor – en vroegschoolse educatie is ook van belang om te voorkomen dat kinderen in een onderwijsachterstand terecht komen. 

 

Kunst en Cultuur 

Kunst en Cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met Gouda als de toeristische trekpleister in dit deel van de provincie Zuid-Holland. Internationaal bekende historische gebouwen als het Stadhuis, de Waag en de St. Jan en de talrijke Goudse Hofjes dragen daartoe bij. Culturele organisaties en accommodaties, de Goudse Schouwburg, bioscopen/filmhuizen, musea, galeries en culturele evenementen vervullen een regionale/landelijke functie op het gebied van kunst en cultuur. Met een aantal belangrijke streekproducten als Goudse pijpen, kaas, stroopwafels en kaarsen blijft Gouda een aantrekkelijke historische stad waar het goed toeven is.

GBG is van opvatting dat culturele voorzieningen in onze stad voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, toegankelijk dienen te zijn en daarmee de aantrekkelijkheid van Gouda als woonplaats zal vergroten. Culturele activiteiten en cultuurparticipatie kunnen ook positief bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van jongeren.

GBG vindt het van belang dat initiatieven op cultuurgebied van gemeentezijde worden ondersteund. Facilitair en financieel. Structurele subsidies voor lokale instellingen en accommodaties, voor de ontwikkeling en instandhouding van culturele evenementen en ook voor beelden/kunst in de openbare ruimte.

Een adequate bibliotheekvoorziening en het streekarchief Midden-Holland bieden talrijke mogelijkheden om de kennis van het lokale culturele erfgoed te vergroten. Theatervoorstellingen, tentoonstellingen en cultuureducatie zijn manieren om inwoners met kunst en cultuur kennis te laten maken.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG