Partijprogramma Gemeentebelangen Gouda (GBG)

2014-2018

 

Inleiding

De Goudse burger staat centraal.

Bij GBG staan de inwoners centraal. Daar bedoelen wij mee:

 • Inwoners praten vooraf mee met het ontwikkelen van plannen (en niet achteraf via inspreken)
 • Adviserende digitale volksraadpleging over zaken die van groot belang zijn voor Gouda.

Vanuit de positie van de inwoners zal uitvoering worden gegeven aan het verkiezingsprogramma. U kunt ons aanspreken via de mail en natuurlijk zijn wij ook persoonlijk aanspreekbaar. Tegen die achtergrond wil GBG bij het besturen van onze gemeente vanuit een open en praktische instelling collegiaal en constructief samenwerken met alle partijen in de raad. Vanuit de gedachte dat alle inwoners van onze gemeente met elkaar de gemeente Gouda vormen, wil GBG er verder op praktische wijze aan bijdragen dat iedereen zich ook echt betrokken weet bij het wel en wee van onze gemeente en bij het bestuur ervan.

GBG is vanaf 1982 een echte stadspartij van Gouda.

Sinds 1982 is GBG het ‘kritische geweten’ van het gemeente bestuur. Een partij van Gouwenaars voor Gouwenaars, allochtoon of autochtoon. Het is niet van belang waar je wieg heeft gestaan, of je rijk bent of arm, iedereen die Gouda een warm hart toedraagt kan zich bij ons aansluiten.

Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk voor de stad Gouda en haar inwoners iets  bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Wij zijn niet gebonden aan `Den Haag` zoals sommige politieke partijen in Gouda. Kortom GBG is er voor alle burgers van Gouda, ongeacht afkomst, sociale situatie, maar met een positieve blik op onze stad. Gouda moet weer een leefbare, gezellige, welvarende en mooie stad worden. GBG staat voor vrijheid van meningsuiting. Hieraan mag nooit getornd worden!

Als GBG gaan wij bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Wanneer op ons een beroep wordt gedaan zullen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen door zitting te nemen in het college van B&W. Compromissen zullen wij dan sluiten echter niet zonder ons verkiezingsprogramma te verloochenen.

GBG heeft de afgelopen jaren stevig oppositie gevoerd. Dit was hard nodig gelet op de financiële positie van Gouda en een beleid dat daar onvoldoende rekening mee hield. Wij durfden wel flink tegengas te geven. Maar altijd onderbouwd, helder en zonder ons te verschuilen achter moeilijke woorden of ingewikkelde zinnen. Voor iedereen duidelijkheid. GBG staat voor helderheid, eerlijkheid en openheid. Niet om de brei heen draaien. Geen achterkamertjes politiek.

De afgelopen jaren is gebleken dat door de economische recessie de stad op een andere manier  moet worden bestuurd. Dus moeten wij ons niet alleen richten op de uitgavenkant maar meer nog op de inkomstenkant zonder dat dit direct leidt tot verhoging van belastingen.


Veiligheid

Veiligheid in Gouda staat al jaren hoog op de agenda. Nog steeds voelt een groot aantal bewoners van Gouda zich onveilig en zijn de criminaliteitscijfers te hoog. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn drugsoverlast, jeugdoverlast in de wijken, woninginbraken, overvallen en verschillende vormen van kleine criminaliteit. Voor het oplossen van deze problemen is strikte toepassing en handhaving van de Nederlandse wet- en regelgeving noodzakelijk, de juiste uitvoering daarvan is daarbij essentieel.

Het initiatief van GBG om cameratoezicht in te stellen is zeer effectief gebleken. Maar de waarschuwing dat de overlast zich zal gaan verplaatsen naar gebieden waar geen camerabewaking is, is helaas ook waar. GBG pleit voor meer camerabewaking zowel in het particuliere domein als in het openbare domein. De kosten hiervan wegen op tegen het aantal vernielingen.

Dit is onder meer te bereiken door:

Hufterig gedrag aanpakken

 • Er moet meer aandacht zijn voor hufterig en treiterend gedrag.  Wie iets strafbaars doet zal daarvan direct de consequenties moeten ervaren in de vorm van straf/boete en het vergoeden van de schade.

Drugsoverlast

 • Beperken van overlast door het afbouwen van het beleid rond coffeeshops, het uitplaatsen van de coffeeshops naar buiten het centrum. Een ‘drive-in’ coffeeshop in de direct omgeving van het politiebureau maakt controle op overlast e.d. maximaal.

 Criminaliteit

 • De politie moet weer zichtbaar in de stad worden.
 • GBG staat voor een heldere aanpak, met andere woorden een lik op stuk beleid.
 • Het moet eenvoudiger en efficiënter worden om aangifte te doen (meer punten in de wijk waar aangifte gedaan kan worden, desnoods spreekuur via internet).

Handhaving

 • Daar waar regels worden overtreden moet direct worden opgetreden. Dat vraagt een zeer actief beleid op het terrein van handhaving. Wij willen in overleg met de inwoners zoeken naar mogelijkheden om intensiever te kunnen gaan handhaven.

Economie

De gevolgen van de kredietcrisis zijn ook aan Gouda niet voorbij gegaan. Gouda heeft last van een oplopende werkloosheid en een toename van faillissementen. We moeten er voor zorgen dat nieuwe bedrijven zich in Gouda willen vestigen. Maar dan wel die bedrijven, die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de Goudse werkloosheid.

Zelfstandige ondernemers hebben het vaak niet gemakkelijk in Gouda. Een wirwar van regels maakt het starten van een bedrijf of efficiënt ondernemen wel heel moeilijk. Gouda heeft ook een regiofunctie en is een toeristische trekpleister. Gouda zou deze mogelijkheden meer moeten benutten.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Ondernemers & Bedrijven

 • Een actief acquisitiebeleid gericht op het aantrekken van bedrijven voor het ‘vullen’ van de lege plekken op alle bedrijf-/industrieterreinen.
 • Sterke verbetering van het ondernemersklimaat door o.a. vestigingsvoorwaarden gunstiger maken. Dit zal in nauw overleg met de ondernemers worden besproken.
 • Bestemmingsplannen ten behoeve van de vestiging van bedrijven dienen zo flexibel mogelijk te worden toegepast teneinde de vestiging van bedrijven daarmee te realiseren en te versnellen.
 • De gemeentelijke lasten voor bedrijven moeten zo laag mogelijk worden gehouden.
 • GBG pleit voor vermindering van de regelgeving. Er moet een Taskforce Gemeentelijk Economische Overleg komen gericht op het aantrekken van bedrijven.

Regiofunctie & Toeristische Trekpleister

 • Verbetering van de Spoorzone Zuid met nieuwbouw en een aantrekkelijke ‘semiwandelpromenade’.
 • Centrum aantrekkelijker maken door kwalitatief betere winkels en meer terrasmogelijkheden en evenementen.
 • Gouda moet als toeristische trekpleister op de kaart worden gezet. Mede door een kwaliteitsimpuls aan het dagelijks onderhoud om de stad schoon heel en veilig te houden.
 • Algemeen zal in de komende tijd moeten worden ingezet op respect en verdraagzaamheid. De Nederlandse cultuur is uniek in de wereld. Laten we deze koesteren en uitdragen.


Gemeentelijke Financiën

Het is noodzakelijk dat Gouda haar zaken financieel op orde heeft. In het verleden is er te gemakkelijk geld uitgegeven aan allerlei projecten die naar later bleek niet haalbaar waren of in sterk gewijzigde vorm uitgevoerd moesten worden. Voorbeelden van deze projecten zijn de Spoorzone en Westergouwe. Dit moet anders. Gouda dient zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan.

Dit is ondermeer te bereiken door:

 • Gouda moet  fors gaan bezuinigen op externe onderzoek bureaus en inhuur.
 • De personele bezetting van de gemeente dient te worden teruggebracht in het kader van het proces van decentralisatie, regionalisatie (de nieuwe regio) en het toepassen van het ‘Laatmodel’.
 • Gouda moet samen met andere gemeentes steviger bij het Rijk er op aandringen, dat onze stad meer middelen nodig heeft, voor onderhoud van de openbare ruimte vanwege de slappe bodem.
 • Gouda moet zorgen voor een solide financiële huishouding, hierbij is van belang dat het weerstandsvermogen spoedig weer aan de, voor Gouda , bestaande norm voldoet. Eenmalige financiële meevallers moeten aan het weerstandsvermogen van de gemeente toegevoegd worden.
 • Bij het doen van nieuwe uitgaven (investeringen) moet duidelijk inzicht worden gegeven in de daaruit voortvloeiende kapitaal- en exploitatielasten voor de toekomst.
 • De meerjarenbegroting moet een overzicht bevatten van de financiële ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. Daar waar nodig zal er geld gevonden moeten worden binnen de begroting en niet bij de burger.
 • Gelet op de stijgende lasten voor inwoners, veroorzaakt door m.n. maatregelen van de Rijksoverheid, wordt de WOZ bijdrage van de inwoners de komende vier jaar met tien procent teruggebracht. Dekking voor deze verlaging zal de komende vier jaar worden gevonden in de personele kosten en externe inhuur.


Verkeer

De doorstroming en veiligheid van het verkeer, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer staan al jaren onder druk in Gouda. De gemeente Gouda is de afgelopen jaren bezig geweest aan verschillende plannen als het mobiliteitsplan, het parkeerplan en het fietsplan. Nog steeds zien we als bewoner van Gouda geen resultaat, GBG wil niet dat er alleen uitvoering wordt gegeven maar dat nieuwe plannen worden gemaakt.

Na het realiseren van voldoende parkeermogelijkheden in- en rond het centrum dient er een integraal verkeerscirculatieplan te worden opgesteld.

Dit is onder meer te bereiken door:

Verbetering doorstroming en veiligheid

 • Aanleg van de Burgemeester van Hofwegensingel.
 • Aanleg van de Mijstunnel onder het spoor.
 • Betere doorstroming van het verkeer tussen de wijken onderling.
 • We ondersteunen “Gouda Fietsstad”. Voorwaarde hierbij is dat de fietsroutes aangepakt worden.
 • Kruisingen met verkeerslichten vervangen door veilige rotondes om de doorstroming en veiligheid te bevorderen (in onder meer overleg met transport organisaties en bewoners)
 • GBG is er voorstander van om alle kruispunten te laten doorlichten op de volgende punten:
  • zijn (indien aanwezig) de verkeerslichten zodanig afgesteld dat er een snelle doorstroming is. (wellicht aanpassen tijdens de spits, bv. rijstroken).
  • kan een kruising vervangen worden door een nuttigere rotonde.
  • verkeersregelaars/stadswachten inzetten bij drukke kruisingen in schoolroutes.

Parkeren

 • Kiss+Ride plekken bij scholen, maar tegelijkertijd hier ook op handhaven
 • Verbetering van de parkeermogelijkheden door, op parkeerterreinen het eerste uur gratis parkeren en waar mogelijk ruimte creëren voor parkeerplaatsen.

 

Openbaar Vervoer

 • Schonere (milieuvriendelijke) bussen m.n. voor vervoer van en naar het Centrum.
 •  Dienstregeling van bussen aanpassen aan vraag en aanbod.

Sociaal beleid

 GBG gaat er vanuit dat alle inwoners van Gouda graag mee doen in de maatschappij. Meedoen in de maatschappij betekent niet alleen werken en de huur op tijd betalen. Ook betekent dit meedoen in de wijk en de buurt. Allemaal wonen we in Gouda en allemaal willen we het zo goed mogelijk hebben. Dit kunnen we bereiken door allemaal mee te doen. Voor de bewoner van Gouda die het niet lukt om volledig mee te doen in de maatschappij, om wat voor reden dan ook, moet er een goed vangnet zijn.

Dit is onder meer te bereiken door:

Meedoen

 • Uitgaande van het hebben van respect voor ieder mens dient er een actief beleid te worden gevoerd om tot integratie van de verschillende bevolkingsgroepen te komen. Uitgangspunt daarbij is dat allochtonen en autochtonen, zonder daarbij overwegingen van ideologische aard een rol te laten spelen, met elkaar kunnen samenleven.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een fundament onder onze samenleving. Vrijwilligers en mantelzorgers dienen de steun te hebben van de bestuurders op alle fronten. Om de geluiden en suggesties van de vrijwilligers te laten doorklinken zal er niet alleen een ‘vrijwilligers aanspreekpunt’ binnen de gemeente worden aangewezen maar ook een bescheiden coördinatie en registratie.
 • Buurt/straatfeesten of barbecues blijven ondersteunen, dit is van grote waarde voor een buurt.
 • Ontwikkeling van Gouda-pas naar het voorbeeld van de Rotterdam-pas. Met deze pas krijgen de inwoners van Gouda korting voor musea, winkels, openbaar vervoer en andere activiteiten. Aansluiten bij de Rotterdam-pas is ook een optie.
 • Oprichten van een Vrijwilligers deskundigenbank voor Goudse projecten.
 • Om mee te kunnen doen, dienen openbare ruimtes nog beter toegankelijk te worden gemaakt voor mensen met een beperking.

WMO

 • De gemeente moet open staan voor suggesties van de WMO-raad, die binnen onze gemeente een belangrijke functie vervult. Vooraf zal de WMO-raad worden geraadpleegd alvorens beleid te ontwikkelen op het terrein van ondermeer de thuiszorg.
 • Het beleid moet gericht zijn om personen die behoren tot etnische en/of sociale minderheidsgroeperingen, in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk, cultureel en economische leven.

 Uitkering

 • Controle op misbruik van uitkeringen vinden wij van essentieel belang.
 • Wachttijden bij de sociale dienst en schuldhulpverlening moeten verkort worden tenminste tot het wettelijke niveau.
 • Iemand die zich aanmeldt voor de WWB (Wet Werk Bijstand) moet eerst geholpen worden en daarna pas de papierwinkel in orde brengen.
 • Ons uitgangsprincipe is, dat wanneer iemand een uitkering ontvangt en niet meteen weer een betaalde baan kan krijgen, iets als vrijwilliger voor de stad moet doen. Bij weigering zal gekort moeten worden op uitkering(en).

 


Ouderen

De vergrijzing treft heel Nederland, dus ook de gemeente Gouda. Ouderen zijn een groeiende groep in Gouda. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij kunnen leven in deze welvarende maatschappij en hebben recht op een kwalitatief hoogstaande oudedagsvoorziening. De huisvesting en mogelijkheden van ouderen dient verbeterd te worden.

Dit is onder meer te bereiken door:

Goede huisvesting

 • Nieuwbouw (huur- en koop) moet levensloopbestendig worden opgeleverd.
 • Goede maatschappelijke ondersteuning en medische voorzieningen.

Vrije tijd

 • Ontmoetingsplaatsen voor ouderen.
 • Maar ook ouderen die zich willen inzetten voor maatschappelijke taken maximaal oondersteunen.
 • Bij de Provincie aandringen op kortingen dan wel gratis openbaar vervoer voor de inwoners van Gouda met AOW.

Jongeren

Jongeren zijn de toekomst voor elke gemeente, dus ook voor Gouda. Er zijn problemen met groepen jongeren, maar dit is maar een klein deel van de jongeren. De meerderheid van de jongeren in de gemeente doen wel ontzettend goed hun best. Als gemeente dienen we juist deze jongeren te belonen. Zij moeten wat te doen hebben in Gouda, het huidige aanbod is niet voldoende.

Zowel het georganiseerde als ongeorganiseerde jeugd- en jongerenwerk geeft de mogelijkheid een beroep te doen op financiële bijstad van de gemeente. Van de leden, bezoekers en of gebruikers van deze voorzieningen wordt verwacht dat zij een redelijke eigen bijdrage betalen, dan wel zich als vrijwilliger inzetten.

Dit is onder meer te bereiken door:

Vrije tijd

 • Gecombineerde sportveldjes in verschillende wijken. (basketbal – voetbal).
 • Verbetering uitgaansmogelijkheden in Gouda, door terrassen langer open en snelle bouw van een discotheek.
 • Per wijk hangjongeren en andere jongeren een taak geven bij het verbeteren cq. opknappen van de wijk en of betrekken bij het geven van informatie over de wijk en wat er allemaal kan gebeuren ter verbetering van de wijk.
 • Buurtvader projecten door de hele stad invoeren.

 Starters

 • Het verbeteren van het aanbod van huur- en koopwoningen voor starters.
 • Gemeentelijke initiatieven om starters het kopen van woningen mogelijk te maken.


Wonen & Bouwen

De gemeente Gouda heeft al jaren ambitieuze plannen met bouwen, maar er komt niet voldoende uit de grond. De gemeente zou eerst moeten kijken of de kwaliteit van al bestaande woonwijken nog voldoende is. Dit blijkt in veel woonwijken niet zo te zijn, groot onderhoud van woonwijken in samenwerking met wooncorporaties is zowel voor de bewoners als voor de gemeente belangrijk. Onderhoud zorgt er voor dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, de wijk kan veiliger en duurzamer worden gemaakt. In veel gevallen blijft het beperkt tot het opnieuw bestraten van de weg, zonder veel aanpassingen. GBG houdt de duurzaamheid, financiën en realisatie van grote bouwprojecten altijd scherp in de gaten.

Wonen

 • Verloedering van woonwijken (ook het centrum) tegen gaan.
 • GBG is voor het bevorderen van wonen boven winkels, vooral in het centrum.
 • Bij renovatie van huurwoningen alleen een vergunning afgeven als de renovatie duurzaam en levensloopbestendig is..
 • Om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken moeten woningbouwplannen doelmatig van opzet zijn. Daarbij wordt de bouw van energiezuinige en levensloop bestendige woningen bevorderd.

 Bouwen

 • Lege plekken in de stad bebouwen, rotte plekken slopen en duurzaam bouwen.
 • Leegstaande kantoor/bedrijfspanden geschikt maken als starters woningen en verzamel bedrijfsgebouwen voor startende ondernemers.
 • Na de bouw van Fase 1 van Westergouwe stoppen met de ontwikkeling van de volgende fasen.
 • Ons eerst richten op verbetering van de kwaliteit van wonen in de stad alvorens buiten de stad te gaan bouwen.


Onderwijs

Gouda heeft een breed aanbod aan onderwijs. Dit is belangrijk voor de inwoners van Gouda. Op deze manier kan de bewoner, de school kiezen die het beste past. Het brede aanbod aan scholen moet behouden blijven. Wat nu belangrijk is, is de kwaliteit van het onderwijs en uitval van scholieren. Dit is een punt van zorg in Gouda. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is erg belangrijk. In verhouding met andere steden zijn er in Gouda veel spijbelaars en vroege schoolverlaters. Ongemotiveerde scholieren moeten kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding.

Dit is onder meer te bereiken door:

Kwaliteit onderwijs

 • Slecht presterende scholen komen niet in aanmerking om uit te breiden.
 • Het aanbieden van leer- en werkplekken voor jongeren die het moeilijk hebben op school.

Scholieren

 • Voorzien in ruimtes voor ondersteuning en begeleiding van scholieren.
 • De controle op schoolverzuim moet doeltreffend worden gehandhaafd door de leerplichtambtenaren.


Milieu

Gouda ligt in het Groene Hart, een van de mooiste stukjes natuur in Nederland. In Gouda zijn ook enkele mooie parken en groengebieden voor wandelaars, mensen met honden en natuurliefhebbers. Gouda doet het redelijk goed op het gebied van milieu en duurzaamheid. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. De eerste aanzet voor verbetering heeft GBG al gezet, door het planten van een zeer milieuvriendelijke boom, genaamd de Ginkgo Biloba. Dit voorbeeld vraagt nog steeds van de gemeente een goed volgen.

Dit is onder meer te bereiken door:

Natuur

 • Meer uitrenmogelijkheden voor honden.
 • Strakke controle op herplantingsbeleid. Boom terugplanten voor een boom.
 • Waar mogelijk ecologisch verantwoord onderhoud plegen.
 • Schoon houden van groenplekken en tijdig onderhoud plegen aan groen in de stad.

 Duurzaamheid

 • Bij uitvoering van gemeentebeleid zal duurzaamheid veel aandacht krijgen.
 • Energiezuinige verlichting in straatlantaarns, gebouwen en reclameborden.
 • Bevordering van doorstroming van het verkeer ten behoeve van minimalisering fijn stof en CO2.
 • Centrum van Gouda verkeersluw maken of maatregelen nemen gericht op vermindering van vervuiling in het centrum van  de stad. (b.v. centrum alleen toegankelijk voor energiezuinige auto’s)
 • Inwoners van Gouda ondersteunen bij zelfwerkzaamheid rond het beheer van de ‘ eigen’ omgeving.

 


Sport & Beweging

Er zijn veel mensen in Gouda die een vorm van sport of aan beweging doen. GBG vindt het belangrijk dat de bewoners van Gouda dit kunnen blijven doen. Inwoners stellen verschillende eisen en hebben andere wensen welke sport zij willen beoefenen. De sportfaciliteiten worden voor veel verenigingen steeds minder. Slechte bereikbaarheid, onvoldoende parkeermogelijkheden en verouderde kleedkamers zijn voorbeelden waar veel verenigingen mee last van hebben.

Dit is onder meer te bereiken door:

Sporten

 • Het actief aanzetten van inwoners van Gouda om te gaan sporten o.m. via de Gouda Pas.
 • Een maal per jaar een Goudse sportdag organiseren voor alle inwoners van Gouda.

 

Verenigingen

 • In Westergouwe e.o. moet ruimte gereserveerd worden voor voetbalvereniging ONA.
 • Sportclubs niet belasten, maar faciliteren daar waar goed aanbod geleverd kan worden voor jong en oud.
 • Sportverenigingen de ruimte geven om te werken aan eigen inkomsten teneinde de inkomsten van de verenigingen te vergroten (minder regelgeving).
 • Jongeren en ouderen die willen gaan sporten in verenigingsverband moeten een korting krijgen op het lidmaatschapsgeld. De geld terug regeling moet hierop worden aangepast.


Cultuur

Gouda heeft een aantal internationaal bekende historische gebouwen als het Stadhuis, de Waag en de St. Jan. Gouda heeft ook een aantal belangrijke streekproducten als Goudse pijpen, kaas, stroopwafels en kaarsen. De gebouwen en producten zijn enorm belangrijk voor de cultuur van Gouda. Voor het versterken van de Goudse cultuur, is het belangrijk dat de gemeente initiatieven op cultuurgebied blijft ondersteunen.

Dit is onder meer te bereiken door:

Festiviteiten

 • Promotie van Gouda als cultuurstad samen met ondernemers.
 • Jazz festival, Havendagen, braderieën en thema dagen dienen te worden gefaciliteerd.
 • Jaarlijks een feest op de kaart van Nederland bv. ‘ Kaas en stroopwafelfeest’.
 • De Houtmansconcerten moeten behouden blijven. De muziektent in het Houtmansplantsoen is daarvoor een unieke locatie.
 •  ‘Nationale Taptoe’ en ‘het glazenhuis’ naar Gouda halen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Goudse attracties

 • Het museum van Gouda alle dagen open.
 • Inwoners van Gouda met een Goudapas gratis toegang.
 • Zondag alle cultuurdragers, voor zover mogelijk, toegankelijk houden voor toeristen.

Stedelijke ontwikkeling

 • Ontwikkeling van de Vredebest tot wandelboulevard.
 • Herinrichting van de Veerstal tot aantrekkelijk uitgaansgebied.

Bestuur

Het bestuur van Gouda staat onder leiding van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. Het College legt verantwoording af aan de Gemeenteraad. De verschillende politieke partijen hebben op basis van het aantal stemmen, een bepaald aantal zetels in de Gemeenteraad. De gemeente Gouda is actief op internationaal gebied. Gouda heeft verschillende relaties met steden.

GBG wil op het volgende inzetten:

Bestuur van Gouda

 • Dagelijks Bestuur van de stad (wethouders) dient te bestaan uit professionals met kennis van zaken maar ook managerial kundig zijn.
 • Een max. aantal wethouders van 3 (bv. “5 voor de prijs van 3” kan ook).
 • Meer richten op eigen identiteit van onze stad.
 • De gemeente moet veel meer dan in het verleden tijdig de bewoners en ondernemers informeren wat er staat te gebeuren in hun omgeving en eventuele plannen ontwikkelen in overleg met de bewoners. Wijkteams kunnen hierin een grote rol spelen.
 • De komende jaren zal ‘inspreken’ moeten wijzigen in ‘vooraf meepraten’. Betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van de gemeente betekent voor GBG dat direct belanghebbenden op een zodanig tijdstip bij de voorbereiding van beleidsplannen worden betrokken dat er nog voldoende ruimte is voor eventuele bijstelling ervan.
 • Door middel van een adviserende volksraadpleging peilt het gemeentebestuur het gevoelen van de Goudse gemeenschap alvorens beslissingen te nemen over kwesties die in financiële zin of aan de andere kant grote gevolgen hebben voor de Goudse gemeenschap en waar inwoners zich bij de gemeenteraadsverkiezingen nog niet hebben kunnen uitspreken.
 • Bij een investering in de stad van meer dan 500.000,- wordt digitaal de mening gevraagd van de inwoners van Gouda.

 Samenwerking

 Regionaal

 • Regionale samenwerking wordt intensief ondersteund daar waar de belangen van Gouda er mee worden gediend. Uitgangspunt van de samenwerking dient wel te zijn; verbetering van de efficiency, verbreding van kennis en slagkracht en besparing van gemeentelijke kosten.
 • Samenwerking dient mede gericht te zijn op het inrichten van een zgn. Shared Service bureau waarbij kennis en uitvoering van beleid gezamenlijk wordt opgepakt tegen lagere kosten.
 • Regionale samenwerking neemt de verantwoordelijkheid voor beleidsbepalende beslissing van de gemeente Gouda niet over.

 Internationaal

 • Gouda moet zeer terughoudend zijn in het aangaan van banden met steden. Internationale werkbezoeken door bestuurders dienen tot een minimum te worden beperkt. Banden die worden aangegaan hebben directe invloed op onze Goudse economie.
 • GBG is tegen het verlenen van ontwikkelingshulp door de gemeente. Dit is duur en dient te worden overgelaten aan de landelijke overheid. Gouda kan beter zelf zorgen dat het haar zaakjes op orde heeft.