Persbericht Gemeente Belangen Gouda

 

 

 

 

Gouda, 6 december 2018

 

“Openheid van zaken Turfmarktkerk”

 

De fractie van GBG is teleurgesteld over de beantwoording van de vragen over de gang van zaken met betrekking tot de Turfmarktkerk en verwijt het college kennelijk belangrijke informatie niet volledig en/of tijdig ter beschikking te stellen van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van de gang van zaken en het slopen van de Turfmarktkerk heeft de fractie van GBG op 20 oktober en 5 november j.l. vragen gesteld over de gang van zaken rond de Turfmarktkerk. Reeds toen heeft de fractie om nader overleg gevraagd waarop geen reactie is gekomen. Op alle gestelde vragen zijn antwoorden gekomen maar die leveren meer vragen op dan ‘echte’ antwoorden aldus Jan de Koning, fractievoorzitter van GBG.

Na enkele informatieve mails van de wethouder hebben wij niets meer vernomen anders dan dat (na eerst uit de media dit te hebben vernomen) de rechter de sloop heeft stilgelegd en de gemeente heeft geprobeerd om dit te herroepen.

Voor ons het moment om de verantwoordelijke wethouders ter verantwoording te roepen over het gehele proces en de gang van zaken rond de renovatie, herstel en sloop van de Turfmarktkerk”.

De fractie is van mening dat het college de raad niet tijdig en mogelijk ook niet volledig heeft geïnformeerd en dat het nu de hoogste tijd is dat de verantwoordelijke wethouders rekening en verantwoording gaan afleggen. Ook over de rol van het ODMH heeft de fractie de nodige bedenkingen. Reden waarom wij deze rapporten willen inzien. Natuurlijk kunnen wij wachten op een uitspraak van de rechter, aldus Jan de Koning,  maar die verwachten wij pas begin volgend jaar. Wij willen graag in een openbare raadsvergadering horen wat er precies zich heeft afgespeeld en niet alleen via memo’s of via de advocaten die op 13 december bij de rechtbank hun pleidooi gaan houden. Ook willen wij weten welke de financiële gevolgen zijn van deze sloop voor de gemeente. Voor ons voldoende redenen om ook inzage te krijgen in de stukken die tussen partijen betrokken bij de Turfmarktkerk zijn uitgewisseld.

Wij betreuren het dat de communicatie en informatie naar de raad uiterst dun is op grond waarvan het voor raadsleden moeilijk cq. onmogelijk is om te controleren wat er nu echt gaande is. Overleg, uitleg en toelichting is dus noodzakelijk.

 

 

Namens de fractie van GBG

Jan de Koning

Fractievoorzitter

Voor nadere informatie 06-37196783

 

Denk eraan de permalink en categorie aan te passen!!!!