Privacy-beleid van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda

Inleiding

Binnen de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda (hierna te noemen: GBG) wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers. Deze persoonsgegevens worden verzameld bij de Goudse inwoners, die zich actief aanmelden als lid van GBG, ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van het statutaire doel van GBG.


Doelverwerking Persoonsgegevens

GBG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren als lid van GBG:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Het verzenden van vergaderstukken, documenten, verenigingsinformatie, nieuwsbrief en/of flyers in de meest ruime zin van het woord
 • Het kunnen informeren van o.a. verenigingsleden, van panelleden, van wijkcontactpersonen, telefonisch of anderszins w.o. e-mail, in het belang van het realiseren van het doel van GBG
 • Gegevensverzameling over uw activiteiten op onze website
 • Gegevensverzameling m.b.t. Internetbrowser en apparaat type


Informatievoorziening voor verenigingsleden

De verenigingsleden moeten erop kunnen vertrouwen dat GBG zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds verdergaande digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. GBG is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur GBG speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. GBG geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van GBG en is in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.


Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Het bestuur van GBG is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy-beleid. Hiervoor gelden de bestaande wettelijke kaders.


Uitgangspunten te hanteren bij vaststelling privacy-beleid

Het bestuur van GBG gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Het bestuur van GBG houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 


 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 • Grondslag en doelbinding. GBG zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 

 • GBG verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen van GBG. GBG streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Na beëindiging van het lidmaatschap van de kiesvereniging worden de verzamelde persoonsgegevens uit het bestand verwijderd, binnen een week na het onherroepelijk worden van deze beëindiging.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid. GBG gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt GBG voor beveiliging van persoonsgegevens.
 • Delen met derden. GBG verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit strikt nodig is in het kader van het uitoefenen van het lidmaatschap van GBG of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het verenigingslid zoveel mogelijk beperkt.
 • De inbreuk op de belangen van verenigingsleden mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en het met de verwerking te dienen doel.
 • Rechten van betrokkenen. GBG honoreert alle rechten van betrokkenen.
 • Cookies of vergelijkbare technieken. GBG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GBG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Informatie met betrekking tot de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die GBG verwerkt
.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. GBG kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. GBG raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat GBG zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan meteen contact op met het bestuur van GBG via bestuur@gemeentebelangengouda.nl In dat geval verwijdert GBG deze informatie.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GBG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@gemeentebelangengouda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het bestuur reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GBG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligen persoonsgegevens

GBG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@gemeentebelangengouda.nl

Dit privacy-beleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van GBG. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website van GBG dan wel door de secretaris van het bestuur. Hier is de meest actuele versie van het privacy-beleid te vinden dan wel verkrijgbaar.

Vragen over de gegevensbescherming van GBG?

GBG is te bereiken via bestuur@gemeentebelangengouda.nl

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van GBG op zaterdag 1 mei 2021.

Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda,

Mr. J.C. van Ingen, voorzitter                                 J. van den Heuvel, secretaris

 

Kiesvereniging GBG
P/a Ronsseweg 640
2803 WX Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG