Sociaal Domein

 

Speerpunten:

  • Verlagen aantal kinderen dat in de armoede of onder bijzondere omstandigheden leeft door middel van intensieve inzet van ervaringsdeskundigheid, gezinscoaches en samenwerkende organisaties onder 1 dak.
  • Preventie en aandacht voor kinderen in huiselijk geweld en opvang.
  • Ondersteuning initiatieven vanuit de samenleving binnen het sociaal domein die aanvullend op bestaand beleid mogelijkheden bieden om zelf zaken in het sociaal domein te organiseren.
  • Ondersteuning mantelzorgers en sociale hulp door inrichting van een Servicepunt.
  • Passende dagbesteding voor diegenen die geen mogelijkheden hebben om te werken.
  • Jeugd en eenzame ouderen kennis en ervaring laten delen door o.a. via verbetering (digitaal) contact met de buitenwereld.
  • Menselijke maat bij het verlenen van zorg met meer samenwerking van ketenpartners.
  • Bij het vaststellen van inclusief beleid in de meest brede zin van het woord, worden Individuen en adviesorganen geraadpleegd/geconsulteerd.
  • Waarborg de onafhankelijke cliëntondersteuning in het belang van de cliënt.

Uitgangspunt

Voor hen die zorg, om welke reden dan ook nodig hebben, zal de gemeente in het kader van de uitvoering van het Sociaal Domein haar verantwoordelijkheid nemen conform de doelstellingen en uitgangspunten van het huidige beleid. De steun die wordt verstrekt zal zich niet alleen richten op uitvoering geven aan de bestaande regels maar ook om te voorkomen dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op die voorzieningen. GBG ondersteunt dat beleid maar ook initiatieven vanuit de samenleving om (aanvullend) op dat beleid zelf zaken in het sociaal domein te organiseren.

 

Kinderarmoede/Multi problematiek

GBG wil ook de armoedeval verkleinen en een sluitende aanpak realiseren. Iedereen die daarvoor openstaat, zal worden begeleid. Kinderarmoede in Gouda moet wat GBG betreft zo snel mogelijk tot het verleden horen.

Praktijk is dat Multi problematiek vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders met kwetsbare achtergronden hebben vaker zelf ook huishoudelijke en opvoedproblemen.

Hierdoor ontstaat in veel gevallen een situatie waarin kinderen onveilig opgroeien en het gezin niet in staat is veilige en gezonde relaties met elkaar te ontwikkelen. Of zelfs onmachtig is het huishouden ordentelijk in te richten. Het is voor hen lastig een veilige en fijne thuissituatie te creëren voor hun kinderen en voor zichzelf helemaal als de sociaaleconomische positie zwak is. Verslaving, schulden, culturele verschillen, fysieke en verstandelijke beperkingen kunnen allemaal hun ontwrichtende rol spelen.

Kwetsbare gezinnen hebben meestal veel “interventies” met verschillende hulpverleners met vaak wisselend resultaat. Dit komt vooral omdat de samenwerking met ketenpartners niet altijd vloeiend verloopt. Daarom zijn er meer samenwerkende organisaties onder 1 dak noodzakelijk. Dat aanbod moet ook worden vergroot in samenwerking met klinieken, dagbestedingen en dagbehandelingen.

Hierbij is ook relevant dat kwetsbare mensen adequaat gehuisvest zijn. Duidelijke en meetbare samenwerkings- en prestatieafspraken met woningcorporaties en zorgorganisaties zijn onontbeerlijk.

 

Vereenvoudiging jeugdhulpsysteem/gezinscoach

Daarnaast dient te worden bezien op welke wijze het bestaande jeugdhulpsysteem kan worden vereenvoudigd. Daarbij is het inzetten van meer ervaringsdeskundigheid van belang en vormt de veerkracht van gezinnen de basis. Daarom is GBG er ook een voorstander van een beleid te formuleren, te beginnen met de transformatie om directe, praktische en opvoedkundige ondersteuning voor gezinnen te herintroduceren: de gezinscoach.

 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld en de gevolgen ervan worden van generatie op generatie doorgegeven. Deze complexe cirkel zou doorbroken dienen te worden. GBG bepleit daarom dat er meer preventie nodig is en aandacht voor kinderen in huiselijk geweld en opvang. Meer begeleiding aan huis in risicogezinnen, goede, snelle en gerichte hulpverlening aan kinderen in de opvang en directe toegang tot de vrouwenopvang voor complexe geweldssituaties.

Kennisuitwisseling ouderen/jeugd

Voor senioren geldt dat zij volop in het leven blijven staan. Hun kennis en ervaring is dusdanig belangrijk dat GBG een beroep doet op hen om die te delen met de jeugd. GBG gaat een actieve rol spelen als verbinder tussen jong en oud. GBG gaat brainstormsessies organiseren tussen jong en oud om tot een plan van aanpak te komen. Een van de zaken waaraan wordt gedacht is de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. GBG wil dit vooral sámen doen!! Het doel daarbij is om van Gouda een nog socialere omgeving te maken.

 

Samenwerken met ketenpartners/mantelzorgers

Om een sluitende aanpak na te streven wil GBG een intensieve samenwerking met de ketenpartners. Zorg moet kloppen, zorg moet passen en zorg moet maatwerk leveren. GBG gaat het belang van de inzet van mantelzorgers meer onder de aandacht brengen. Ook dit vindt GBG een vorm van sociale hulp en controle. GBG wil dit doen door de inrichting van een Servicepunt waar mantelzorgers een beroep op kunnen doen om bijvoorbeeld administratief ontlast te worden.

 

Inclusief beleid

GBG richt zich op een inclusieve samenleving, waarbij ervaringsdeskundigheid van individuen en daarvoor geëigende adviesorganen structureel en direct betrokken worden bij het voorbereiden van nieuw beleid dat hen aangaat, bij ontwikkelen van gebouwen in de meest brede zin van het woord en bij het aanbrengen van voorzieningen. Mensen met een beperking zijn een gelijkwaardige deelnemer aan de maatschappij. Zij zijn daarbij een volwaardige gesprekspartner en dienen op gelijke wijze als ieder ander te worden gerespecteerd met goede informatievoorziening. Ondersteuning op maat op basis van het individu. Daarbij past ook dat de gemeente zelf mensen met een beperking in dienst neemt.

GBG pleit ook voor toegankelijkheid van openbare gebouwen, w.o. musea, voor mensen met een beperking en voor ondersteuning en aanmoediging van ondernemers om rekening te houden met toegankelijkheid, gehandicaptenparkeerplaatsen en rolstoeltoegankelijke toiletten.

Lokale organisaties met een adviesfunctie om de uitvoering van het VN-verdrag Handicap te realiseren dienen ook financieel ondersteund te worden. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning dient onafhankelijk te zijn, alleen in het belang van de cliënt en heeft betrekking op hulpvragen bij de participatiewet, de jeugdwet of de (curatieve) zorg. De onafhankelijke cliëntondersteuning dient levensbreed te zijn. GBG bepleit het levens brede karakter van deze ondersteuning en voldoende kennis van de ggz bij aanbieders van deze vorm van ondersteuning.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG