Sport en beweging

 

Speerpunten:

  • Vaststellen van een sport – en bewegingsbeleid.
  • Onderzoek naar een sportformateur die het sport – en beweegbeleid coördineert.
  • Onderzoek naar financiële mogelijkheden voor sportverenigingen.
  • Sportactiviteiten en sportaccommodaties dienen voor iedereen toegankelijk te zijn
  • Onderzoek naar buurtsportcoaches.
  • Handhaven project Clubkadercoaching.
  • Onderzoek openstellen clubhuizen ten behoeve van groepen wijkbewoners.

 

Algemeen

Er zijn in onze stad velerlei mogelijkheden om deel te nemen aan de talrijke sportfaciliteiten op het gebied van sport en bewegen. Een op resultaten gericht sport – en beweegbeleid is daarbij naar de opvatting van GBG onontbeerlijk. Een en ander uit te werken in overleg met sportverenigingen, scholen en organisaties voor mensen met een beperking. Het bieden vanuit de gemeentelijke overheid van faciliteiten om dat beleid vorm en inhoud te geven is daarbij een must.

GBG vindt dat onderzoek moet worden gedaan naar een gemeentelijke sportformateur die de ontwikkeling van een lokaal sportbeleid coördineert. 

GBG hecht er groot belang aan dat inwoners die aan een vorm van sport of beweging doen, dit ook daadwerkelijk kunnen blijven doen. Indien nodig en mogelijk met gebruikmaking van de Rotterdampas. Sport en beweging worden ook steeds meer gezien als middel om de gezondheid van de inwoners te bevorderen en de jongeren meer te laten bewegen. 

Vandaar dat GBG ervoor opteert om in de komende raadsperiode aandacht te blijven schenken aan het thema sport en beweging en de positieve sociaal-maatschappelijke effecten daarvan. Verenigingen die voor het merendeel door vrijwilligers in stand worden gehouden dienen, net als andere organisaties in Gouda met een maatschappelijk doel, een gemeentelijke financiële bijdrage te ontvangen om de continuïteit van hun activiteiten te borgen dan wel professionele ondersteuning in te schakelen voor activiteiten waarvoor geen vrijwilligers meer te vinden zijn. Op die wijze kan de ingeslagen weg van de gedegen sportinfrastructuur worden versterkt. 

 

Sportaccommodaties

Een op succes gericht sport – en beweegbeleid kan niet zonder goede sportaccommodaties. In dat verband pleit GBG ervoor om in de komende raadsperiode een verantwoord duurzaam onderhoudsinvesteringsplan voor de langere termijn op te stellen. In overleg met Sport.Gouda dient een en ander gerealiseerd te worden. 

In aansluiting hierop dient ook onderzoek te worden gedaan naar het financieel compenseren van sportverenigingen op buitensportlocaties met een eigen clubgebouw. Zij betalen hiervoor onroerendezaakbelasting, zonder daarvoor een gemeentelijke compensatie te ontvangen. Met compensatie in het kader van het vast te stellen gemeentelijke beleid, zijn ook zij in staat om de sport goedkoper en toegankelijker te maken en kunnen zij ondersteund worden in hun belangrijke rol in de samenleving. GBG vindt dat ook in dit opzicht in de komende raadsperiode hierover duidelijkheid dient te worden geschapen. 

Sportactiviteiten en sportaccommodaties dienen voor iedereen toegankelijk te zijn om een ieder ontspanning en plezier te bieden. GBG pleit ervoor om ook de financiële drempels zo laag mogelijk te houden. 

Binnen de mogelijkheden van de Brede Regeling Combinatiefuncties dient onderzocht te worden of de gemeente Gouda ook in aanmerking kan komen voor subsidie ten behoeve van de aanstelling van buurtsportcoaches. Deze coaches proberen iedereen mee te laten sporten, sportaanbieders te faciliteren en verbindingen tussen gemeente, sportaanbieders, welzijn en scholen te versterken.

Sportverenigingen kampen ook met het probleem van het werven van vrijwilligers voor bestuursfuncties, kaderfuncties en drukke operationele functies. In dit verband pleit GBG ervoor om in deze raadsperiode te bezien of hieraan tegemoet kan worden gekomen via Sport.Gouda door haar te benaderen om bij te dragen aan professionalisering en continuïteit van bestuur en kader van deze sportverenigingen. GBG ondersteunt in dit verband ook het project Clubkadercoaching. 

GBG vindt dat sportverenigingen ook gestimuleerd kunnen worden om hun clubhuis, met steun van vrijwilligers en professionals, open te stellen voor doordeweekse activiteiten en overdag voor diverse groepen wijkbewoners.

 < Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG