Voorzitter,

Allereerst dank aan het college voor het verwoorden van een standpunt over de onderwerpen die mijn fractie in de eerste termijn had benoemd, het beantwoorden van de gestelde vragen en het aangeven van concrete voorbeelden over wat er wel goed gaat in de stad.

Mijn fractie ziet, wellicht net als andere fracties in deze raad, een burgerinitiatief als concreet voorbeeld van een goede burgerparticipatie. In de 1e termijn gaf ik reeds aan dat het college op dit vlak nog winst kan boeken.

Op de vraag van dhr. Bobeldijk van D66 over een concreet voorbeeld van een burgerinitiatief dat terzijde was geschoven moest ik het antwoord schuldig blijven. Naar mijn mening door het late tijdstip en vermoeidheid (ik hoorde mevrouw Koppers er ook over), want kort na de vergadering had ik dhr. Bobeldijk al een antwoord gegeven. Ik had hem namelijk op het hart gedrukt dat bijvoorbeeld bij de behandeling van de Wijkmobiliteitsplannen 183 zienswijzen zijn ingediend door inwoners. En deze waren alle van tafel geveegd om uiteenlopende redenen. Zonde, want deze bewoners voelden zich ongehoord, terwijl het een betere oplossing zou zijn geweest als het college anders was omgegaan met de behandeling van deze zienswijzen waardoor het gevoel van participeren wellicht anders had kunnen uitpakken.

Een ander voorbeeld die ik zou willen aanstippen is de gang van zaken rondom de noodmaatregel op de Lage en Hoge Gouwe. De bewoners aldaar werden haast overrompeld met de ingrijpende verandering, even los van de staat van de kademuren. De uitkomsten van het onderzoek lagen er namelijk al enige tijd. De bewoners die mijn fractie hebben gesproken kunnen niet anders concluderen dan dat zij zich niet gehoord hebben gevoeld, zeker over de door hen zelf voorgestelde oplossingen. Ook zien zij een verband en voorsorteren op een autoluwe binnenstad; ook onderdeel uit het VCP. Een definitieve oplossing voor het parkeren is er tot op heden, zo is gebleken uit een rondvraag, nog steeds niet. Een terugkoppeling over de uitkomsten, in de ogen van deze bewoners, mislukte enquete evenmin.

Voorzitter, mijn fractie is verheugd met de beantwoording van het college over een memo rondom de kunst in de openbare ruimte die de raad nog voor het zomerreces kan verwachten. Via deze weg ook een woord van dank aan wethouder van Vugt en zijn ambtenaren.

Tevens had ik in de 1e termijn een motie aangekondigd rondom het Volwassenenfonds waarbij ik aangaf dat het noodzakelijk is om Goudse minima tegemoet te blijven komen om een gezond leven te kunnen leiden. Niet in de laatste plaats omdat het een effect heeft op kinderen van ouders die het minder breed hebben. U weet wel, kinderen die over het algemeen een voorbeeld nemen aan hun ouders. Overigens sluit deze motie naadloos aan op de gedachtegang dat iedereen kan, mag en moet meedoen in deze prachtige stad.

Dank.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG