Gouda, 13 maart 2019

Technische vragen naar aanleiding van de Nota Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP)

Voor de behandeling van het IHP zou de fractie van GBG graag antwoorden willen hebben op de navolgende vragen:

1. In hoeverre is deze nota, conform eerdere toezegging, besproken met direct en indirect betrokkenen? Is aan te geven met welke instanties w.o. besturen, medezeggenschapsraden, ouders e.d.
2. Is aan te geven waarom in de beleidsambities i.c. de bouwstenen niet als bouwsteen is opgenomen het aspect “Veiligheid”?
3. Kunt u aangeven bij Bouwsteen 1. Of de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijsinstellingen wel of niet op gespannen voet staan van het principe “vrijheid van onderwijs”?
4. Schoolbesturen hebben de ervaring dat combinaties van (drie) scholen de onderlinge herkenbaarheid en samenwerking zal bemoeilijken zeker wanneer er verschillen zijn in omvang van de betrokken scholen. Is gelet op deze ervaring het voor de onderbouwing van deze notitie niet bepalend om ‘concentratie’ zoals bedoeld onder Bouwsteen 2 (diversiteit) los te laten?
5. Wijkgericht aanpak is een keuze die ook zou moeten doorwerken, met name voor het BO, bij het opstellen van een IHP. Betekent dit dat het college voorstelt om de bestaande locaties van scholen in stand te houden?
6. Het overzicht van pagina 25 Analyse Basisonderwijs maakt duidelijk de ‘staat de stand’ van de betrokken locaties. Is aan te geven welke de kosten voor onderhoud zijn geweest over de afgelopen 10 jaar per locatie?
7. Het overzicht betreft het oorspronkelijk bouwdeel. Kan worden aangegeven hoe de score is wanneer ook de aangebouwde delen in het overzicht worden meegenomen?

Gelet op de korte termijn van bestudering van de omvangrijke notitie kan het zijn dat wij na behandeling in de raad (voorbereidende raadsvergadering) nog met aanvullende vragen zullen komen.

In afwachting van een beantwoording,
Met vriendelijke groet,
Jan de Koning
Fractievoorzitter GBG