Veiligheid

 

Speerpunten:

  • Effectief veiligheidsbeleid heeft voor GBG de grootste prioriteit.
  • Camerabewaking leidt tot een effectief veiligheidsbeleid.
  • Stimuleren uitbreiden wijkteams en verdere voorlichting over gebruik WhatsApp-groepen.
  • Afbouwen van het beleid rond coffeeshops en de verkooppunten verplaatsen naar locaties aan de rand van de stad of industrieterrein maar niet in woongebieden.
  • Instellen Kennispunt voor ouderen en hulpbehoevenden over comfortabel en veilig wonen in de wijk (onderbrengen wijkteams).
  • Aanpak drughandel en ondermijnende criminaliteit door middel van prioritering onderzoeks- en politiecapaciteit.
  • Vergroten van een handhavingscapaciteit met 30% voor aanpak van alle soorten van ergernissen op straat die weggebruikers ondervinden.

 

Algemeen

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat inwoners zich in hun eigen huis en daarbuiten veilig kunnen voelen. Verkeersongelukken, overlast door hangjongeren, huiselijk geweld, relletjes in het uitgaansleven en drughandel: al dit soort verschillende incidenten en gebeurtenissen kunnen die veiligheid bedreigen. Veiligheid raakt dus aan bijna alle beleidsterreinen van de gemeente.

 

Camerabewaking

GBG heeft veiligheid als thema bovenaan haar agenda gezet en wil daarmee bereiken dat Gouda in de top 10 van de veiligste gemeente van Nederland komt te staan. Heel veel inwoners voelen zich op dit moment onveilig. De cijfers bevestigen dit gevoel.

GBG pleit voor meer camerabewaking zowel in het particuliere domein als in het openbaar domein daarbij dient de camerabewaking constant te worden gevolgd.

Wie geregistreerd wordt bij een strafbare handeling zal daarvan direct de consequenties dienen te ondergaan in de vorm van straf/boete en het vergoeden van de schade. Politie en handhavers verkrijgen op die manier extra handvatten voor hun optreden en dienen meer zichtbaar te zijn op straat. GBG staat voor een direct lik op stuk beleid.

 

Meer handhaving

Voor het oplossen van de problemen is strikte toepassing en handhaving van de Nederlandse wet – en regelgeving een eerste vereiste. Dat vraagt om een zeer actief beleid. GBG wil met de inwoners zoeken naar mogelijkheden om intensiever en effectiever te kunnen handhaven.

Ook ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en hennepkwekerijen, grote en de burger vaak niet bekende problemen, moet stevig worden aangepakt. Dit kan door middel van prioritering van onderzoeks- en politiecapaciteit.

 

Veiligheid en inclusie

Veiligheid en inclusie zijn kerndoelen van gemeentebeleid waar iedereen zichzelf kan zijn binnen de diversiteit van de Goudse bevolking. GBG richt zich door de jaren heen op een inclusieve Goudse samenleving. Geen onderscheid in achtergrond, afkomst of geaardheid. Vandaar dat GBG bepleit dat binnen het regenboogbeleid in onze stad er aandacht is voor de diversiteit binnen de LHBTI+-groep, dit beleid financieel ondersteund wordt en met name tot stand komt in nauwe samenwerking met de Regenboog Alliantie Gouda en de inzet van vrijwilligers vanuit de betrokken gemeenschappen. Door hun bijdragen aan het beleid kunnen gelijkgestemden activiteiten ontplooien en zichtbaar zijn in de Goudse samenleving. Deze onderwerpen worden structureel in gemeentelijke monitors meegenomen.

 

Druggebruik

Het druggebruik door jongeren wordt op specifieke locaties in de stad als problematisch ervaren. De rust en veiligheid rond verkooppunten dienen gewaarborgd te worden door middel van strenge voorwaarden in de vergunning en bij de handhaving. Coffeeshops die zich niet aan de regels houden of verkooppunten die leiden tot overlast op straat worden gesloten.

GBG staat verder afbouwen voor van het huidige beleid rond coffeeshops en wil de verkooppunten bij een gedoogbeleid verplaatsen naar locaties aan de rand van de stad of industrieterrein maar niet in woongebieden.

Het probleem van frequent druggebruik (o.a.lachgas) speelt zich af bij jongeren, jongvolwassenen en een categorie oudere (veel) gebruikers. Er zijn af en toe ernstige drugincidenten met jongeren die leiden tot ziekenhuisopnamen (denk aan psychoses of overdosering). Incidenten hebben weliswaar de aandacht en zorg van de professionals, maar er is in de stad een zorgelijke trend waarneembaar van normalisatie van druggebruik onder de jeugd. Drughandel (recent onderzoek wijst uit dat dit in onze stad herkenbaar aanwezig is) en ondermijnende criminaliteit blijven hiermee in stand. Voor GBG niet te tolereren dat dit college geen kans heeft gezien in de afgelopen collegeperiode deze vorm van criminaliteit in samenwerking met politie en openbaar ministerie aan te pakken. Aan de effecten van druggebruik op de gezondheid van de gebruikers moet veel meer aandacht worden besteed.

  

Aanpak overlast in centrum

De onveiligheid voor voetgangers in het centrum van onze stad en met name in de winkelstraten wordt ernstig veroorzaakt door bestuurders van scooters en fietsers. Effectief handhavend optreden door leden van de politieteams, vanuit de politieregio waaronder Gouda ressorteert, en buitengewone opsporingsambtenaren, ziet GBG als bittere noodzaak.

 

Sociale controle

Om gezamenlijk deze speerpunten te realiseren denkt GBG meer te moeten inspelen op de sociale controle, maar die moeten wij wel met elkaar uitvoeren. GBG doet daarbij een beroep op de inzet van de buurt preventie-teams. Als er in een buurt nog geen buurtpreventie bestaat, dan gaan wij die met elkaar opzetten en de kennis van de bestaande teams uitwisselen (bv in Bloemendaal, Korte Akkeren en Goverwelle). Daarbij zullen wij ook de inzet van sociale media, zoals WhatsAppgroepen vergroten.

 

Instellen kennispunt

Over ouderen en wonen wordt veel gepraat en geschreven. Mensen bereiken hogere leeftijden en blijven langer jong. Senioren willen, met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid, zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel blijven wonen. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom wil GBG een Kennispunt instellen, speciaal voor ouderen en hulpbehoevenden. Hier wordt informatie gegeven over comfortabel en veilig wonen en het voorkomen van sociaal isolement door gebruik te maken van technische en digitale mogelijkheden. Een eenvoudige en efficiënte wijze van aangifte doen maakt daar onderdeel vanuit. 

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG