Vragen betreffende vergunning Moskee Antwerpseweg

 

Gouda, 27 januari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda.

Naar aanleiding van het ontstaan van onduidelijkheid over de verlening c.q. aanpassing van de vergunning voor de panden Antwerpseweg 1 en 3 heeft de fractie van GBG behoefte om een aantal vragen aan het College van B&W voor te leggen. Graag vernemen wij uw reactie op de navolgende vragen:

 

1.     Kan het College aangeven wat de status is van de aanvraag voor een vergunning voor het gebruik van de panden Antwerpseweg nummer 1 en nummer 3.?

2.     Wij hebben begrepen dat de vergunning op onderdelen moet worden aangepast. Is aan te geven op welke onderdelen de wijziging betrekking heeft?

3.     Kan het College aangeven of het ODMH inmiddels haar bevindingen heeft kenbaar gemaakt over deze wijzigingen in de aanvraag voor een vergunning?

4.     Op welke wijze wordt door het ODMH gehandhaafd m.b.t de reeds uitgevoerde werkzaamheden in relatie met het wel of niet verlenen van een (tijdelijke) vergunning?

5.     In hoeverre is bij de aanvraag cq. aanpassing van de vergunning nog sprake van het inrichten van de panden voor een of meerdere gebedsruimtes?

6.     Heeft de (eventuele) aanpassing van de vergunning nog consequenties voor het vigerende bestemmingsplan voor dit gebied?

7.     Is uw College voornemens om de (eventueel aangepaste) vergunning te verstrekken?

8.     Kan het College aangeven of bij eventuele verstrekking van een (aangepaste) vergunning zoals onder 2. Aangegeven dit ten koste zal gaan van het vertrek uit onze gemeente van een of meerdere ondernemingen?

 

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GBG

J.M. de Koning MCM

Fractievoorzitter.  

Antwoorden Moskee Antwerpseweg

                                

Geachte heer De Koning,

 

Op 27 januari jl. heeft u artikel 38 vragen ingediend over vergunningverlening voor de panden Antwerpseweg 1-3. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.

 

1.     Kan het College aangeven wat de status is van de aanvraag voor een vergunning voor het gebruik van de panden Antwerpseweg nummer 1 en nummer 3? 

 

Antwoord: voor het pand aan de Antwerpseweg 1 is een gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik aangevraagd, deze is nog in behandeling. Omdat dit pand binnen de bestemming, nl. als kantoorpand, gebruikt gaat worden, is er geen omgevingsvergunning voor het wijzigingen van de bestemming nodig.

 

Ook voor het pand aan de Antwerpseweg 3 is een gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik aangevraagd en tevens een omgevingsvergunningaanvraag voor het wijzigen van de kantoorbestemming naar een maatschappelijke bestemming. Dit omdat het plan is om het pand als gebedsruimte te gaan gebruiken. Beide aanvragen zijn nog in behandeling.

 

2.     Wij hebben begrepen dat de vergunning op onderdelen moet worden aangepast. Is aan te geven op welke onderdelen de wijziging betrekking heeft? 

 

Antwoord: los van de hierboven genoemde procedures is er enige maanden geleden een eerste omgevingsvergunningaanvraag voor het religieuze centrum gedaan voor het pand aan de Antwerpseweg 1. Die aanvraag is zoals bekend op verschillende gronden afgewezen.  Er is nu  een nieuwe aanvraag gedaan voor de Antwerpseweg 3. 

 

3.     Kan het College aangeven of het ODMH inmiddels haar bevindingen heeft kenbaar gemaakt over deze wijzigingen in de aanvraag voor een vergunning?  

 

Antwoord: een aantal ontbrekende stukken is onlangs aangeleverd, nu kan de toetsing plaatsvinden.

4.     Op welke wijze wordt door het ODMH gehandhaafd m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden in relatie met het wel of niet verlenen van een (tijdelijke) vergunning? 

 

Antwoord: er is geen (tijdelijke) vergunning afgegeven Het is niet toegestaan bouwwerkzaamheden te verrichten zonder vereiste omgevingsvergunning. Er zijn medio vorig jaar in het pand Antwerpseweg 1 binnentrappen naar de verdiepingen geplaatst als ook vluchttrappen aan de buitenkant van het gebouw. Hiertoe is 5 september jl. door ODMH een constateringbrief met een waarschuwing aan de initiatiefnemers toegestuurd. Indien opnieuw werkzaamheden worden uitgevoerd voordat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zal  direct handhavend worden opgetreden

 

5.     In hoeverre is bij de aanvraag c.q. aanpassing van de vergunning nog sprake van het inrichten van de panden voor een of meerdere gebedsruimtes? 

 

Antwoord: de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Antwerpseweg 3 gaat uit van inrichting van de begane grond als gebedsruimte voor vrouwen en de 1e verdieping als gebedsruimte voor mannen.

 

6.     Heeft de (eventuele) aanpassing van de vergunning nog consequenties voor het vigerende bestemmingsplan voor dit gebied? 

 

Antwoord: het bestemmingsplan laat nu met een zogenaamde binnenplanse afwijkingsmogelijkheid een maatschappelijke invulling toe mits dit goed wordt onderbouwd en past in de omgeving. Dit is een bevoegdheid van het college welke in het verleden eerder is toegepast voor het Hoornbeeck College en het Evangelisch centrum De Rivier. Deze aanvraag heeft dus geen consequenties voor het bestemmingsplan. Wel is voor gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig.

 

7.     Is uw College voornemens om de (eventueel aangepaste) vergunning te verstrekken? 

 

Antwoord: daar kan gelet op de status van de vergunningaanvraag nog geen mededeling over worden gedaan.

 

8.     Kan het College aangeven of bij eventuele verstrekking van een (aangepaste) vergunning zoals onder 2. aangegeven of dit ten koste zal gaan van het vertrek uit onze gemeente van één of meerdere ondernemingen? 

 

Antwoord: wij kunnen niet spreken voor ondernemers en proberen hen daar waar mogelijk te informeren over de vergunningprocedure.  

 

 

Met vriendelijke groet,

 

burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris,              de burgemeester,

 

 

 

Dr. E.M. Branderhorst  Dr. M. Schoenmaker