Op 16 januari 2019 hebben wij artikel 38 vragen gesteld over het onderwerp: verkeersveiligheid
Thorbeckelaan.

Onderstaand de beantwoording van de vragen door het college:

1. In het artikel blijkt uit een rapport van de Verkeers Ongevallen Analyse dat de Thorbeckelaan
na de herinrichting in 2015 niet voldeed aan de breedtenormen. Was uw college daarvan op de
hoogte en waarom is daar niet op geacteerd?

Ja, het college was hiervan op de hoogte. Het lukt zelden om aan alle richtlijnen te voldoen. De weg
leek op deze plek voldoende geschikt te zijn voor alle verkeersdeelnemers.

2. Gaat u naar aanleiding van dit rapport maatregelen nemen om de verkeersveiligheid en die
van fietsers in het bijzonder, te verbeteren?

Ja, wij zijn bezig met een plan om de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de Thorbeckelaan
te verbeteren. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de fietsvoorzieningen. Het college brengt in
samenspraak met omwonenden en Fietsersbond verschillende scenario’s in beeld inclusief de
kostenramingen. Deze scenario’s zullen dit voorjaar aan de raad worden voorgelegd.

3. Geldt dit dan ook voor vergelijkbare inrichtingen in Gouda zoals bij voorbeeld de Graaf
Florisweg, de Sportlaan of de bocht van de Fluwelensingel bij de oversteek Hanepray?

Al deze punten hebben wij in beeld. Samen met het verkeersberaad (bestaande uit de Fietsersbond,
Arriva, Rover, Gouda Onderneemt, hulpdiensten) bedenken wij hier passende maatregelen voor.
Aandachtspunt hierbij is dat het vaak aan ruimte ontbreekt om tot een optimale situatie te komen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.