Vragen wereldwaterdag 2017

Gouda, 31 januari 2017

 

Geacht College,

 

Onderstaande fracties hebben kennis genomen van het (burger)initiatief om ook dit jaar weer, voor de 10e keer,  op Wereld Water Dag 22 maart a.s. rivieren schoon te maken. Dat gebeurt met duizenden mensen die zich mede verantwoordelijk weten voor schone rivieren. Dit jaar zal ook de IJssel en de Gouwe worden ‘aangepakt’.

Stichting Aquarius heeft als initiatiefnemer onder meer de gemeente Gouda gevraagd mee te doen aan deze ‘opschoon actie’. Naar wij hebben begrepen heeft de gemeente dit verzoek, evenals vorig jaar, afgewezen.

Dit feit brengt ons op het stellen van de onderstaande vragen:

 

1.     Is het juist dat het College van B&W het verzoek van de Stichting Aquarius om mee te doen aan het opschonen van onder meer de IJssel en de Gouwe heeft afgewezen?

2.     Als daar sprake van is kan het college dan aangeven waarom afwijzend is beslist op dit verzoek?

3.     Sluit dit initiatief niet naadloos aan op datgene wat in het coalitieakkoord staat met betrekking tot “milieu en water”?

4.     Bent u als College bereid om het verzoek in heroverweging te nemen en die instellingen in Gouda, die het belang inzien van schone waterdoorgangen, te betrekken bij dit initiatief?

5.     Past dit initiatief niet in het kader van regionale samenwerking en met name de gezamenlijke zorg voor schoon water in onze rivieren en grachten?

 

 

In afwachting van uw antwoord, tekent namens de navolgende partijen:

SP – Lenny Roelofs

VVD – Ronald Verkuijl  

Gouda’s 50+ partij – Ed de Lange

PvdD – Corina Kerkmans

GBG – Jan de Koning

 

Antwoorden wereldwaterdag 2017

 

 

 

 Aan de fracties SP, VVD, Gouda’s 50+ partij en PvdD en GBG

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Inleiding 

De fracties  SP, VVD, Gouda’s 50+ partij en PvdD en GBG hebben kennis genomen van het (burger)initiatief om op de Wereld Water Dag op 22 maart a.s. de rivier schoon te maken. 

 

Stichting Aquarius heeft als initiatiefnemer onder meer de gemeente Gouda gevraagd mee te doen aan deze ‘opschoonactie’. De gemeente Gouda heeft dit verzoek net als vorig jaar afgewezen. 

 

De bovengenoemde fracties hebben de onderstaande vragen gesteld:

1.     Is het juist dat het college van B&W het verzoek van Stichting Aquarius om mee te doen aan het opschonen van onder meer de IJssel en de Gouwe heeft afgewezen?

 

Antwoord:

Het verzoek om een financiële bijdrage is inderdaad afgewezen. Goudse burgerinitiatieven kunnen via de Goudapot een financiële bijdrage vragen.

Wel is Gouda bereid zichtbare inspanningen op het gebied van schoon en water op deze dag te leveren d.m.v. schoonmaakacties door Promen.

2.     Als daar sprake van is kan het college dan aangegeven waarom afwijzend is beslist op dit verzoek?

 

Antwoord:

De gemeente Gouda heeft vorig jaar, in plaats van een financiële bijdrage, medewerking toegezegd aan het initiatief in de vorm van ondersteunende activiteiten zoals gezamenlijk uitvoeren van opschoonactiviteiten en het ophalen van het verwijderde drijf- en zwerfvuil. Ook is aangeboden om te zoeken naar geschikte expositieruimte voor het kunstproject. De stichting heeft geen reactie gegeven op dit aanbod.

Deze organisator richt zich in haar campagne voor deze dag niet of onvoldoende op het betrekken van Goudse bewoners en instellingen. Daarnaast waren er in 2016 geen zichtbare activiteiten. Sluit dit initiatief niet naadloos aan op datgene wat in het coalitieakkoord staat met betrekking tot ‘milieu en water’?

 

Antwoord:

De initiatiefnemer richt zich vooral op bewustwording van een schone rivier tussen Amsterdam en Rotterdam en niet zozeer op Gouda. 

Op het gebied van water levert Gouda een grote bijdrage door haar inspanningen op het gebied van waterkwaliteitverbetering door middel van afkoppeling van hemelwater van de riolen naar het oppervlakte water en inzet van Promen voor het zichtbare drijfvuil.

3.     Bent u als college bereid om het verzoek in heroverweging te nemen en die instelling in Gouda, die het belang inzien van schone waterdoorgangen, te betrekken bij dit initiatief?

 

Antwoord:

Gouda draagt Goudse organisaties die zich hiervoor inzetten een warm hart toe.

De initiatiefnemer is een “niet Goudse” instelling en heeft niet primair als doel om instellingen uit Gouda te betrekken bij het waterinitiatief. 

Wel zal gemeente Gouda, net als vorig jaar op 22 maart, zichtbaar, extra inzet plegen om de Goudse grachten schoon te maken.

Het college ziet geen reden om de afwijzing van een financiële tegemoetkoming te heroverwegen. 

4.     Past dit initiatief niet in het kader van regionale samenwerking en met name de gezamenlijke zorg voor schoon water in onze rivieren en grachten?

 

Antwoord:

Uit onze navraag blijkt dat gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn niet meedoen aan het initiatief. 

 

Met vriendelijke groet,

 

burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris,     de burgemeester,

 

 

 

dr. E.M. Branderhorst dr. M. Schoenmaker