Gouda als stad

 

Speerpunten:

 • Geen woningbouw in groene zones in de stad.
 • Sociale huurwoningen bouwen voor onze Goudse inwoners die al jaren op een wachtlijst staan.

 • Geen (standaard) voorrangspositie meer voor statushouders  op een sociale huurwoning.

 • Aanpak probleemstraten (trottoirs) met onderhoudsachterstanden.

 • Vereenvoudigen parkeerbeleid aan de hand van een gedegen evaluatie.

 • Regie voeren over gebiedsontwikkeling Spoorzone en daarbij vooral ook nadenken over een ondertunneling van het spoor vanuit de Mijssingel in verband met de mobiliteitsafwikkeling en daarbij ook de Burgemeester van Reenensingel te betrekken.

 • Jongeren op een gepaste wijze betrekken bij de lokale democratie.

 • Onderzoek naar instellen Jongerenraad.

 • Beleid vaststellen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit met en in het belang van de Goudse inwoners.

 • Gouda als Fairtrade Gemeente in de raadsperiode 2022-2026 continueren.

 • Beleid ontwikkelen voor openbaar toegankelijke oevers in eigendom van Gouda.

 • Onderzoek doen naar de intieme vaarroute in de Goudse binnenstad en het herstellen van de vaarverbinding tussen Hollandsche IJssel en de haven.

 

Wonen

Gouda is een prettige woonstad. Gouda is een stad voor jong en oud. Gouda is een stad met verschillende karakteristieken die de stad erg aantrekkelijk maken. Kortom: Gouda is de stad waar je wilt zijn! In de stad kennen we overigens ook nogal wat vraagstukken waar wij de komende jaren actief bestuurlijke aandacht voor moeten hebben. Er is in de stad helaas te weinig ruimte voor woningbouw ten behoeve van de duizenden woningzoekenden. 

 

Gouda Beleid Woningbouw 2022 en volgende jaren

GBG staat in dat verband volledig achter het Goudse beleid in onze stad met betrekking tot de kwantitatieve woningbouw doelstellingen voor de bouw van 5600 woningen die voor 2031 gebouwd moeten worden en waarmee een begin zal worden gemaakt in 2022.

Hierbij moet er overigens ook meer aandacht komen voor het aspect van de kwalitatieve woningbouw, dat wil zeggen: extra (huur) sociale woningbouw en middenhuur woningen en extra betaalbare koopwoningen. 

Daarbij dienen de procedures van voorbereiding en uitvoering van de bouw te worden versneld. GBG staat hier een dashboard-model voor ter monitoring van de ontwikkeling van de bouwplannen en de realisatie daarvan.

Om de doorstroming op gang te brengen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de bouw van aantrekkelijke woningen voor ouderen (dubbele doorstroming)

Samenwerking met gemeenten in de regio Midden-Holland voor met name de afstemming van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwplannen is noodzakelijk. 

 

Bijdragen aan de woningnood

GBG pleit er bovendien voor om bestaande woongebieden veiliger en duurzamer te maken waarbij de financiën en realisatie van grote bouwprojecten altijd scherp in de gaten dienen te worden gehouden. Het renoveren van huurwoningen moet duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Geen hoogbouw in bestaande woonwijken maar dit soort bebouwing plannen in de nieuwe stadswijk Westergouwe of regionaal realiseren. Het bevorderen van het wonen boven winkels in het centrum van de stad draagt bij aan het oplossen van de woningnood voor met name jongeren. Leegstaande kantoor- en bedrijfspanden moeten geschikt gemaakt worden voor starters op de woningmarkt. 

Dit zal daarmee ook bijdragen aan het verlichten van de woningnood. Het is tevens aantrekkelijk toestemming te verlenen aan zzp’ers om boven hun bedrijfsruimte te wonen. Dat werkt bovendien als een effectief middel tegen ongewenste ontwikkelingen in de directe woon- en leefomgeving. Het bouwen van woningen boven bestaande parkeerplaatsen is tevens een optie om de bestaande woningnood het hoofd te kunnen bieden. 

GBG staat een actief doorstromingsbeleid voor. Onderzocht zal worden naar impulsen om deze doorstroming daadwerkelijk te realiseren.

Binnen het kader van het bestrijden van de woningnood is ook van belang het beleid met betrekking tot de toewijzing van woonwagenstandplaatsen, gebaseerd op wettelijke uitgangspunten, bij te stellen en standplaatsen te creëren op basis van de vraag naar woonwagenstandplaatsen. 

 

Woningtoewijzing/oneigenlijk gebruik sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen in eerste instantie bouwen voor onze Goudse woningzoekenden die al jaren op de wachtlijst staan. Aan Goudse inwoners dienen deze woningen als eerste ter beschikking te worden gesteld. Statushouders krijgen echter wat GBG betreft (standaard) geen voorrangspositie voor een sociale huurwoning. Zij dienen in de rij van woningzoekenden aan te sluiten. Daarnaast bepleit GBG dat oneigenlijk gebruik van sociale huurwoningen (meerdere huishoudens per woning, pension, wietteelt, drugverkoop) wordt aangepakt vanwege de strijdigheid hiervan met de wet maar vooral ook vanwege de overlast voor de directe woon- en leefomgeving. 

In overleg met marktpartijen en vastgoedeigenaren wil GBG enkele woonalternatieven ontwikkelen met een evenwichtige verdeling tussen koop- en (sociale) huurwoningen met tegelijkertijd een evenwichtige verdeling hiervan over de stad.

 

Beheer openbare ruimte

Openbare ruimte omvat niet alleen wegen, groen en gladheidsbestrijding, maar ook water, afvalinzameling, speeltoestellen en begraafplaatsen. GBG hecht op dit terrein waarde aan een gedefinieerd en herkenbaar kwaliteitsniveau van beheer. De openbare ruimte dient daarom goed onderhouden te worden.  Voor de technische staat van “objecten” als groen, verharding, straatmeubilair, speeltoestellen en afval zijn landelijke kwaliteitsnormen ontwikkeld waaraan voldaan dient te worden.

 

Begraafplaatsen

GBG acht het ook van belang dat aan de begraafplaatsen in onze stad meer aandacht wordt besteed door met de beheerders hiervan een beheers- en onderhoudsplan vast te stellen waardoor het kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen wordt verhoogd.

 

Afvalinzameling

GBG stelt vast dat een recente bewonersenquête uitwijst dat ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers allerminst adequaat functioneren waardoor er veel te veel afval rond deze containers wordt gedumpt hetgeen veel overlast oplevert voor de bewoners en de woonomgeving. 

De oorzaak daarvan kan liggen in storingen van de containers of aan te kleine inwerpopeningen waardoor het afval dan maar in de directe omgeving van de containers wordt achtergelaten. Ook zou de frequentie van inzameling van afvalstoffen een oorzaak kunnen zijn zodat ook dat in beschouwing dient te worden genomen. 

GBG staat een beleid voor van het vaker inspecteren van het functioneren van de containers, en van het beter schoonmaken van containers en de omgeving. Tevens moet ervoor worden zorggedragen dat storingen direct worden verholpen. Dit alles in het belang van de gezondheid van bewoners en een schone woon- en leefomgeving. 

Daarnaast is GBG van opvatting dat het huidige beleid met betrekking tot de afvalinzameling zodanig dient te worden aangepast dat er geen scheiding van afvalstoffen aan de voorkant meer plaatsvindt daar waar de afvalstoffenscheiding achteraf geschiedt. Dit zal mede leiden tot het vinden van minder zwerfafval.

 

Infrastructuur en inrichting openbare ruimte

De oude wijken van Gouda zullen qua infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte fors aangepakt moeten worden. Het accent legt GBG daarbij in Korte Akkeren. Om te beginnen zal achterstallig onderhoud planmatig aangepakt moeten worden. In de reeds opgestelde beheerplannen is vastgelegd dat Gouda een fors aantal “probleemstraten” kent met betrekking tot de infrastructuur.

GBG gaat een strakke planning en uitvoering maken om deze straten voortvarend aan te pakken.

 

Parkeerbeleid en mobiliteitsafwikkeling

GBG wil het huidige parkeerbeleid, daar waar mogelijk, vereenvoudigen maar dit dient wel gebaseerd te worden op een gedegen evaluatie bij de invoering van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Elke maatregel in dit verband zal goed onderbouwd en uitlegbaar moeten zijn en geen doel op zich mogen zijn. Het gehele gebied langs de spoorzone tot aan het Hamstergat zal volgens GBG de komende jaren fors moeten worden geherstructureerd. Langs deze “as” zal de woningbehoefte in belangrijke mate moeten worden ingevuld in relatie met een verantwoorde mobiliteitsafwikkeling. 

Ten behoeve van de verkeersafwikkeling van en naar de A 12 dienen zowel de Burgemeester Jamessingel als de Burgemeester Van Reenensingel te worden aangepakt. Daarbij zou ook de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen tot de mogelijkheden kunnen behoren. De aanleg van de Burgemeester Mijstunnel kan in die afwikkeling tevens een belangrijke bijdrage leveren. 

GBG zet zich actief in om partners te vinden, die deze ambities (financieel) mede willen ondersteunen. Om tempo te kunnen maken en meer regie te kunnen voeren, sluit GBG actieve grondverwerving door onze gemeente niet uit. 

 

Jongerenraad

De meerderheid van de Goudse jongeren voelt zich direct en indirect betrokken bij de stad. Die betrokkenheid dient vastgehouden te worden. Dat kan door hen ook de ruimte te geven om hun betrokkenheid waar te kunnen maken. GBG ziet daarin mogelijkheden om hen uit te dagen met initiatieven te komen over hoe de stad het best verder ontwikkeld kan worden op basis van een vastgestelde toekomstvisie. 

Vanuit de kracht van de social media ziet GBG de mogelijkheid jongeren bij te laten dragen aan de lokale democratie. Een gezamenlijke inzet en bundeling van krachten zullen zeker leiden tot positieve resultaten. Met het instellen van een Jongerenraad wordt er een brug geslagen tussen de jeugd en ouderen en de betrokkenheid van jongeren bij de Goudse politiek vergroot. 

 

Klimaatadaptatie

Het Rijk, provincies en gemeenten werken als één overheid samen om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Op basis van de Deltawet (2012) is een deltaprogramma opgesteld dat jaarlijks wordt aangepast.

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Iedereen dient voorbereid te zijn op de gevolgen daarvan.  Door o.a. het “groener” maken van onze stad kunnen wij alvast ons steentje bijdragen. Gemeenten, waaronder ook Gouda, stellen klimaatadaptatieplannen op met een uitvoeringsagenda.

Ook Gouda dient in 2050 goed bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering en daarom wordt vanaf nu intensief gewerkt aan het realiseren van deze plannen. De wettelijke verantwoordelijkheden liggen ook in Gouda vooral op het gebied van waterbeheer (waterberging), (woning)bouw en ruimtelijke ordening (klimaatparagraaf in bestemmingsplannen). Zorgdragen voor het verwerken van hemelwater in de openbare ruimte en ervoor zorgen dat vervuild rioolwater bij een extreme bui op straat de gezondheid van de inwoners niet in gevaar brengt. Gouda is er ook verantwoordelijk voor dat lage of hoge grondwaterstanden geen problemen voor de burgers geven.

GBG vindt het betreurenswaardig dat de besluitvorming inzake de aanpak van het verlagen van het grondwaterpeil in de Goudse binnenstad niet gebaseerd is op het deskundige oordeel van de inwoners en van degenen die zich in deze Goudse problematiek hebben verdiept en belangrijke ervaringsdeskundigheid hebben opgebouwd. Aanpassing van dat beleid dient in overleg met bewoners en lokale ervaringsdeskundigen te worden opgepakt.

Voorts pleit GBG ervoor om groene ambities vast te leggen met corporaties en ten behoeve van Goudse inwoners stimuleringsregelingen of financiële prikkels te overwegen. Bijvoorbeeld subsidies voor groene daken.

In het kader van de verhoogde duurzaamheid kiest GBG niet voor de goedkoopste maar juist voor de meest innovatieve of klimaatbestendige oplossing. Op langere termijn zullen de opbrengsten in het klimaat de investeringen ruimschoots overtreffen.

 

Landelijk vastgestelde klimaatdoelen

GBG ondersteunt de door de landelijke overheid gestelde klimaatdoelen als volgt:

 • Het terugdringen van de uitstoot van CO2 (geen kolengestookte centrales meer);
 • Geen op biomassa werkende centrales;
 • Geen bezwaar tegen windparken maar niet in dan wel te dicht bij de bewoonde gebieden;
 • Gebruik van zonnepanelen stimuleren;
 • Op langere termijn gebruik van waterstof en kernenergie op basis van kernfusie-technieken (deze technieken kennen geen afval en geen uitstoot); beide zullen binnen enkele jaren in ruime mate beschikbaar zijn.
 • GBG zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vanwege politieke dogma’s of verkeerde investeringen, beslissingen worden genomen die niet in het belang zijn van de Goudse inwoner.

 

Biodiversiteit

Los van economische belangen is biodiversiteit essentieel voor ons leven, gezondheid en welzijn. Helaas wordt de biodiversiteit rechtstreeks bedreigd door de klimaatverandering. Daarom wordt

vanuit het gemeentebestuur gewerkt aan een passend beleid. GBG wil daarin vanuit het belang van onze inwoners en na hun consultatie, een positieve bijdrage leveren. 

GBG vindt dat het ook een plicht is van de inwoners van de stad om Gouda groen en duurzaam door te geven aan volgende generaties.

 

Gouda als Fairtrade Gemeente

GBG zet zich in de komende raadsperiode in voor Gouda als Fairtrade Gemeente door de internationaal afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen te onderschrijven.

 

Statushouders

In de regio Gouda wonen circa 300 statushouders. Mensen met een vluchtelingenachtergrond dienen om voor een permanente verblijfsvergunning in aanmerking te komen een inburgeringscursus te volgen om de Nederlandse taal te leren en kennis te verkrijgen van de Nederlandse maatschappij. 

In dit verband is in onze stad actief de Stichting Taalkoppels Gouda die met circa 80 vrijwillige taalcoaches aanvullende individuele coaching en scholing aanbiedt om het inburgeringsexamen met succes af te ronden. 

 

Openbaar toegankelijke oevers in eigendom van Gouda

GBG vindt dat de oevers die in eigendom zijn van de gemeente Gouda en in beheer bij gemeente, groenalliantie Midden-Holland of andere natuur/recreatieorganisaties, in principe toegankelijk dienen te zijn voor de inwoners van onze stad. Dit biedt een grote verrijking voor het openbaar groen in Gouda. 

Publiektoegankelijke oevers dienen gekoesterd te worden. Oevers die ingenomen zijn als illegaal verworven privégebied, maar beter een publieke functie zouden kunnen hebben, moeten middels handhavingsbeleid van de gemeente worden teruggeven als openbaar toegankelijke oevers. Binnen de bestemmingsplannen dient bij de bestemming “waarde rivierzone” de publieke toegankelijkheid van de oevers als uitgangspunt te worden opgenomen.

 

Intieme vaarroute

Op basis van de toekomstvisie 2030 “Gouda ligt goed” zou in de komende raadsperiode een aantal stappen moeten worden ondernomen om de vaarambitie op termijn waar te kunnen maken met het voltooien van het vaarrondje binnenstad over Achter de Kerk, Zeugstraat en Turfmarkt. Dit vaarrondje kan een positief effect bieden op de verblijfskwaliteit van de binnenstad voor toeristen en bewoners. Ook herstel van de sluis tussen Hollandsche IJssel en de haven zal een positieve invloed hebben op de aantrekkelijkheid van Gouda als toeristenstad.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG